Woningbouw is essentieel voor de leefbaarheid

Nieuwe ontwikkelingen en dorpsuitbreidingen zijn essentieel voor de groei en ontwikkelingen in het dorp, voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de kleine kern.

De werkgroep ruimtelijke ordening zet zich vol achter het stimuleren van de planontwikkeling op de locatie Teisterbant, de plaats waar in de komende jaren de dorpsuitbreiding zal gaan plaatsvinden.

Om invloed te hebben op de kwaliteit van het plan heeft de bewonersvereniging een aantal studenten van InHolland gevraagd een eerste opzet van het plan uit te werken,

Hier vindt u onze opdracht aan de studenten in een projectopdracht.

Het volgende resultaat is het plan voor de dorpsuitbreiding , dat er prima uitziet en waar de bewonersvereniging zich heeft achtergesteld. Dit plan dient een leidraad te zijn voor de verdere projectontwikkeling.

Vervolgens heeft de gemeente een gebiedsvisie vastgesteld,klik hier voor de visie Teisterbant van de gemeente Buren 2014

 

Voor onze kern geldt de stuctuurvisie (het plan in hoofdlijnen) van de Gemeente Buren, te vinden op:

https://www.buren.nl/ruimtelijke-plannen/visies/structuurvisie-buren-2009-2019/

Het bestemmingsplan kom kerk avezaath is te vinden: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0214.KOMBP20130001-vg01

Ook van belang zijn de wijzigingen van de komplannen in Buren, ook met aanpassingen in Kerk Avezaath : https://www.buren.nl/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen-geldend/

Hieronder vindt u de discussie die is gevoerd om de bestemmingsplanwijziging voor het gebied Teisterbant.

Buren gaat bouwen naar behoefte

In de bouwnota van de Gemeente Buren (Buren gaat bouwen naar behoefte) worden de bouwplannen voor de komende periode uitgewerkt.

Op het eerste gezicht gaat het niet direct over Kerk-Avezaath, maar in de raadstukken is te lezen dat de gemeente ruimte zoekt om wel aan de slag te kunnen gaan met 'zachte plannen' zoals met name genoemd Teisterbant. Ondanks dat de gemeente bijna aan het maximum van de overeengekomen 1040 woningen zit. De Gemeente wil dus wel beginnen met voorbereiding van de plannen (en dan zo te lezen vooral op hun eigen grondbezit), zonder dat er al direct gebouwd kan worden. Dat met het doel om als de regio de nieuwe afspraken heeft gemaakt (of als er harde plannen in Maurik of Beusichem echt worden afgeboekt vanwege het ontbreken aan vraag) er een uitgewerkt plan klaar ligt om direct mee verder te kunnen. Overigens is Teisterbant het enige met naam genoemde plan in de hele notitie, dus dat geeft wel aan dat er speciale aandacht voor dat plan is vanuit gemeente. Het gaat in ieder geval alleen om fase 1 van Teisterbant. Dat is het gedeelte dat in gemeentelijk bezit is.

Blijkbaar ziet gemeente nu in dat bouwen in Maurik en Beusichem een verkeerde keuze is voor hun eigen grondgebied en zien ze Teisterbant als een geschikt alternatief, omdat er zowel behoefte is, als grondpositie, als draagvlak vanuit bewonersvereniging.

Het lijkt de Werkgroep RO wel van belang om als de notitie is vastgesteld, met de gemeente weer om tafel te gaan over het verdere proces van planvorming en participatie vanuit de Bewonersvereniging opnieuw nieuw leven in te blazen.

Onze zienswijze is overgenomen door de Gemeente Buren

Per brief  12 maart 2015 kreeg de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath van de Gemeente Buren een brief met de volgende behandeling van onze zienswijze:

zienswijze

Uiteraard zijn we hier heel blij mee en lijkt een periode met miscommunicatie met de gemeente afgesloten.

We blijven wel opletten naar de behandeling van de bouwplannen in de Gemeente voor de komende jaren!

Na het overleg met de Gemeente Buren, januari 2015

                    

Het is een nuttige en noodzakelijk overleg (verslag zie hieronder)  geweest om met de Wethouder Lautenbach van de Gemeente Buren te spreken over de ontstane situatie. Duidelijk heeft de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath haar standpunt en verontrusting kunnen uitleggen en daarvoor bij de Gemeente begrip gekregen. Daarbij hebben wij het gevoel, dat de Gemeente onze boodschap (dat de uitbreiding essentieel is voor de leefbaarheid in de kern) heeft opgepakt. Duidelijk heeft de Wethouder ook de stand van zaken in de procedure nader toegelicht en de komende politieke afweging van de bouwplannen neergezet. Ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied heeft de Gemeente toegezegd zeer serieus naar onze zienswijze te kijken en het alternatief dat we in het overleg hebben toegelicht ter overweging mee te nemen. De Bewonersvereniging heeft begrepen, dat het niet de bedoeling van de Wethouder was het plan Teisterbant nu definitief af te blazen. Maar het plan gaat wel meelopen in een komende prioritering. In het voorjaar zal de Bewonersvereniging daarom actief het gemeentelijk beleid volgen om de bouwplannen van Teisterbant op de agenda te houden. De Gemeente wil zich positief wil opstellen ten aanzien van de ontwikkelingen in het dorp. De Bewonersvereniging heeft deze handreiking van de Gemeente nadrukkelijk aangegrepen om weer samen en constructief te trekken aan de planontwikkelingen en nieuwe leefbaarheids-aspecten in de komende periode. De Gemeente ziet de Bewonersvereniging als partner, een rol die we actief waar willen maken.

Bespreekverslag overleg 16 december tussen de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath en de Gemeente Buren

Het overleg vindt plaats als reactie op de brief van de Bewonersvereniging aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Buren van 17 november over het doorhalen van de bouwmogelijkheden in Kerk-Avezaath in een telefoontje van Wethouder Lautenbach. In het gesprek komen de volgende punten aan de orde:

 1. De uitwisseling van ideeën en gedachten onderling wordt door alle betrokkenen als zeer noodzakelijk ervaren. Door het telefoontje en de brief is de behoefte ontstaan aan nadere uiteenzetting van standpunten en informatie.
 2. Wethouder Lautenbach geeft aan dat er een werkgroep concept Raambesluit aan de gang is om alle bouwactiviteiten in de gemeente te inventariseren en te prioriteren. Dat zal een discussie in de Raad opleveren en leiden tot een nieuwe planperiode voor bouwactiviteiten in de Gemeente Buren. Dit geschiedt op verzoek van de Provincie Gelderland. Hangende die Raadsdiscussie zijn alle bouwactiviteiten opgeschort tot volgend jaar. Dat betekent, dat alle bouwactiviteiten in de gemeente gaan meelopen in de komende afweging en prioritering. Het telefoongesprek had de bedoeling dit toe te lichten. De activiteiten in Kerk-Avezaath worden even opgeschort en nieuwe aanvragen worden in de wachtrij gezet voor de komende afweging op gemeentelijk niveau. Het telefoontje had ook de bedoeling om uit te leggen, dat een bespreking van de enquête nu niet relevant was en dat er sprake zou zijn van enkele maanden uitstel door de nieuwe afweging.
 3. Voorzitter Thijssen plaatst het telefoontje tegen de achtergrond van onze zorgen over de planvoortgang in ons dorp en het concept Herziening bestemmingsplan Buitengebied, waarin de woonbestemming is komen te vervallen. De Bewonersvereniging plaats het telefoontje ook in dat kader van stagnerende voortgang van de bouwactiviteiten en dan leidt dat tot een veel zwaardere conclusie, dan de Wethouder nu aangeeft.
 4. Er wordt een toelichting gegeven over de bedoelingen vanuit de Gemeente om tot de bestemmingsplan aanpak middels het veegplan Buitengebied te komen. De Bewonersvereniging geeft aan, dat er inmiddels op het bestemmingsplan een zienswijze is ingediend en licht die zienswijze in grote lijnen toe. Er ontstaat in de discussie bij de gemeente ruimte voor de argumenten om de noodzakelijke aanpassingen niet in het buitengebied onder te brengen maar te gaan werken aan een veegplan voor de kom. Een en ander zal in de verdere procedure van het veegplan buitengebied verder zijn beslag krijgen, waarbij de mogelijkheid door de Gemeente is aangegeven dat het planonderdeel wellicht zelfs voor de Raadsbehandeling uit het ontwerp bestemmingsplan kan verdwijnen.
 5. Er wordt gesproken over de behoefte aan nieuwe woningen in de kern Kerk-Avezaath en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Er is een behoefte in alle dorpen en de ruimte voor contingenten lijkt niet groot te zijn. Niet bouwen voor leegstand is de leidraad. Er komt een moeilijke periode waarbij alle plannen moeten worden afgewogen in de Gemeenteraad, ook die in Kerk-Avezaath. Daarbij tellen alle eenheden volop mee; wel is er een onderscheid tussen de woningbehoefte en de behoefte aan zorgeenheden. In die afweging zal Teisterbant zeker worden meegewogen, maar er is niet op voorhand een garantie, dat dit zal leiden tot het continueren van de planontwikkeling ter plaatse.
 6. We bespreken de voortgang van alle 7 de bouwlocaties in Kerk-Avezaath (Teisterbant, Achterweg, Locatie Keij, Centrumplan, Zorghofjes, Tankstation en de Koelhuis Dorpsstraat) en geven aan dat er ook een mogelijk nieuw initiatief voor zorgeenheden is bijgekomen. De Bewonersvereniging wijst de Gemeente nogmaals op het convenant. Daarin is een afspraak gemaakt tussen de Bewonersvereniging en de Gemeente om belangrijke veranderingen in de ruimtelijke ordening gezamenlijk en vroegtijdig te behandelen. De Bewonersvereniging geeft aan, dat ze haar taak alleen goed kan uitvoeren als de gemeente ook aan de samenwerking inhoud geeft en niet achteraf mededelingen doet. De Bewonersvereniging wordt ook regelmatig gevraagd om de bestemmingsplannen voor bewoners nader uit te leggen en wil dan uitleg geven, die past op het beleid van de gemeente. Er is beter en meer frequent overleg noodzakelijk.

November 2014

Nieuwbouw Teisterbant staat op de tocht. Zo ga je niet met elkaar om.

Een teleurstellende ervaring met de Gemeente Buren.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath is heel boos. Even in één telefoontje is onze jarenlange inzet voor de leefbaarheid van ons dorp zomaar de grond in geboord. De Gemeente Buren wil niet meer door met het plan Teisterbant en de zorghofjes. We hebben nota bene nog vorige maand samen met de Gemeente een woning enquête uitgevoerd. We zijn jarenlang al in overleg en medewerking van de Gemeente bezig om het plan vlot te trekken, initiatieven te ontwikkelen, te spreken met grondeigenaren en nieuwe impulsen te organiseren voor de projectontwikkeling. Op uitnodiging van de Gemeente zijn er vorige maand nog nieuwe gesprekken op gang gekomen voor de zorghofjes en is er een aanvraag ingediend. En nu plotseling lijkt alles voor niks geweest. De bewonersvereniging is verbijsterd en heeft de Gemeente de volgende brief gestuurd.

              

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Buren.

Kerk-Avezaath, 17 november 2014.

Geacht College,

Op donderdag 6 november ontving onze voorzitter Peter Thijssen een onverwacht mobiel telefoongesprek met de wethouder I.Lautenbach. We willen graag eerst vastleggen wat wij uit dit telefoontje hebben overgehouden aan informatie.

Het gesprek begon naar aanleiding van de enquête woningonderzoek Teisterbant, dat de Bewonersvereniging samen met de Gemeente in augustus 2014 heeft uitgevoerd. De enquête was volgens de wethouder zeer lezenswaard en er was met de ambtenaren over gesproken. Vervolgens kwam er een verhaal over de inventarisatie van de bouwplannen die samen met wethouder De Ronde wordt uitgevoerd om een overzicht te maken van alle bouwplannen in de gemeente Buren. Dit in opdracht van de Provincie Gelderland, die heeft aangegeven niet te willen bouwen voor leegstand. De Burense methode is niet door de Provincie geaccepteerd en met 10 gemeenten is er nu een zoektocht gaande om de contingenten ( 1040 in de periode 2015 – 2025) opnieuw te verkavelen. Het resultaat is dat er nu in Kerk-Avezaath niets meer gebouwd kan worden. Dat zal ook betekenen dat er geen ontwikkelingen in Teisterbant zullen plaatsvinden, maar ook dat de bouwactiviteiten voor de Zorghofjes en de andere plannen in Kerk Avezaath komen stil te liggen. De inventarisatie en de contingenten zullen in januari 2015 aan de Gemeenteraad worden aangeboden voor besluitvorming. Er zijn dus geen ontwikkelingen meer te verwachten op Teisterbant. Door de heer Thijssen is nog expliciet gevraagd of dit het einde betekende voor alle bouwinitiatieven in Kerk -Avezaath. Dit werd door de heer Lautenbach bevestigd.

Tot zover de herinnering aan het telefoongesprek. De Bewonersvereniging is zeer geschokt door deze gang van zaken. We hebben het gevoel dat onze activiteiten van de laatste jaren om in goed overleg met de Gemeente stap voor stap te werken aan de leefbaarheid van onze kern, in één maai van tafel zijn geveegd. Sinds de vaststelling door de Gemeenteraad in december 2013 van de Gebiedsvisie Teisterbant hebben we verdere initiatieven in overleg met de Gemeente ondernomen om dit plan los te trekken.

Er zijn nota bene op initiatief van de Gemeente Buren workshops geweest op Teisterbant met alle betrokkenen. De verkenning van een CoP (Community of Practice) met de grondeigenaren en de woning-enquête zijn daarvan andere voorbeelden, beide in frequent overleg met de Gemeente die ons stimuleerde hier energie en tijd in te steken. Met de Zorghofjes zijn we nog veel verder gegaan om samen met de grondeigenaren, omwonenden en de ontwikkelaar Zorgcentra Rivierenland op uitnodiging en onder aansturing van de Gemeente het plan meer inhoud te geven en in de kern in te passen. De uitslag van de woning-enquête onderstreept nadrukkelijk de lokale behoefte aan dit type voorziening. En om dan nu zo maar in een telefoongesprekje te horen dat al die activiteiten de afgelopen jaren voor niets zijn geweest, is ons heel erg in het verkeerde keelgat geschoten.

Wij begrijpen niets van de Gemeente, die beleidsstukken ontwikkelt, een gebiedsvisie in de Raad vaststelt en samen met de Bewonersvereniging vervolgactiviteiten opzet, terwijl op de achtergrond de problematiek met de contingenten natuurlijk al veel langer bekend was. Wij begrijpen ook niet waarom een beleidswijziging, die zo belangrijk is voor de Bewonersvereniging en het dorp even met een telefoontje wordt afgedaan.

Wij begrijpen ook niets van de wijziging die we in het Bestemmingsplan Buitengebied vijfde Herziening voor de Noordzone van Kerk Avezaath uitgewerkt zien. Onder het mom van een ambtelijke aanpassing wordt het ontwikkelingsgebied Teisterbant van zijn (weliswaar) verouderde bouwbestemming ontdaan en vervolgens als agrarisch gebied en groen herbestemd. Natuurlijk is dit geen ambtelijke aanpassing, maar een fundamentele beleidswijziging met grote gevolgen voor ons dorp. We moeten nu voor de tweede keer meemaken, dat essentiële wijzigingen in het beleid voor ons dorp verstopt worden in zogenoemde veegplannen. Zonder dat met de kern hierover een verkennende of toelichtende bespreking wordt gevoerd. Voor ons komt dit over als de definitieve juridische doodsteek voor het bouwplan Teisterbant.

Helaas moeten we constateren, dat deze manier van samenwerken niet alleen opgaat voor de ontwikkeling van de woningbouw. Veel van onze vragen in het reguliere overleg met de gemeente worden niet uitgewerkt. Bijvoorbeeld over de geluidsoverlast vanaf de A15. We hebben de indruk dat we steeds als het ware opnieuw moeten beginnen met nieuwe (groeps)overleggen, terwijl onze urgente vragen naar de gemeente niet worden opgepakt of uitgewerkt. Dat heeft onzes inziens niets te maken met een politieke bestuurswisseling, maar met een structurele manier waarop met de Bewonersvereniging wordt omgegaan, zoals in het recente telefoongesprek ook weer is gebleken. Even mededelen hoe de vlag er nu bijstaat en klaar.

Ons vertrouwen in de samenwerking met de Gemeente Buren heeft hierdoor een forse deuk opgelopen. Wat heeft het voor zin te praten over de participatiesamenwerking, bijeenkomsten met de Gemeente actief bij te wonen, de bereidheid te tonen taken van de Gemeente naar de bewoners over te willen nemen of veel tijd, geld en energie te steken in het vlottrekken van noodzakelijke ontwikkelingsplannen.

Als dan blijkt dat de Gemeente zonder overleg (nou ja goed dan, 1 telefoontje) ineens en vastgeklonken in juridische besluitvorming alle plannen schrapt. Dan zijn we verbijsterd.

In ons Bestuur hebben we de ontstane situatie besproken. Wij kunnen nu niet anders dan over de ontstane situatie communiceren naar onze achterban, de bewoners van Kerk-Avezaath. We zullen moeten aangeven, dat de primaire doelstelling van de Bewonersvereniging om te werken aan de leefbaarheid van ons dorp via een dorpsuitbreiding nu een forse klap heeft opgelopen. We moeten ook naar onze partners in ontwikkelingen de informatie uitdragen dat wat er nu gebeurt, geheel tegen onze wens in gaat. We moeten ons beraden op ons toekomstige beleid en samen met de bewoners nadenken wat er nu moet gebeuren. We denken dat we het Dorpsplan moeten gaan herzien.

Wij verwachten van de Gemeente een vervolg op de nu ontstane situatie. Wij vinden de beleidswijzigingen te fundamenteel om dat met een onverwacht telefoontje tussendoor af te doen. Wij willen daarover tenminste een goed bestuurlijk overleg. Daarnaast is er een najaarsoverleg gepland op 27 november. Wij hopen dat ons eerste agendapunt (de samenwerking met de Gemeente) een basis zal opleveren om ons geschonden vertrouwen wat te herstellen.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Namens het Bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath,

Deze boze brief hebben we aan het College van BenW en aan de Raad van de Gemeente Buren gezonden.

Verschillende bestuursleden hebben heel veel tijd en energie gestoken in het plan Teisterbant. Al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw wordt hierin nieuwbouw aangekondigd. Die is erg nodig om de voorzieningen in ons dorp op peil te houden, bijvoorbeeld om de school van nieuwe leerlingen te voorzien. In ons dorpsplan is het belang omschreven. De Bewonersvereniging heeft sindsdien heel veel activiteiten georganiseerd om het plan tot uitvoering te brengen. Er zijn plannen uitgewerkt door studenten. Er is deelgenomen aan workshops, georganiseerd door de Gemeente. Er zijn reacties in gemeentelijke hoorzittingen geweest en er is een positieve reactie op de pas door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie Teisterbant gegeven. Die initiatieven hebben we tot nu toe altijd in goed overleg en in samenwerking met de gemeente ontwikkeld. Althans, dat dachten we echt.

Wij vinden het weg bestemmen van de woningbouw Teisterbant via een veegplan een schandalige actie. Hoopt de Gemeente nu echt dat we dat niet opmerken. Hoe kan je een Gemeente nu nog serieus nemen als gesprekspartner. Maar niet allen wij worden zo benadert. Hoe moet de Gemeenteraad zich wel niet voelen. Weten ze daar wel dat de woningbouw, (die ze in december pas geleden nog als beleid in de gebiedsvisie hebben vastgesteld) nu uitgepoetst is in een ambtshalve en verstopte aanpassing in een daartoe niet geëigend bestemmingsplan Buitengebied. Formeel is het allemaal mogelijk om het zo te doen, in bestuurlijke verhoudingen is hier sprake van onbehoorlijke activiteiten.

Daarnaast zijn we erg betrokken bij de ontwikkeling van de zorghofjes. Ook dit initiatief doen we heel nadrukkelijk samen met de gemeente. Er zijn veel stappen juist op verzoek van de gemeente gedaan. Bijvoorbeeld recent de gesprekken met de omwonenden om te peilen hoe het plan wordt gewaardeerd. Het is verbijsterend om nu zomaar in één telefoontje te moeten horen, dat alles voor niets is geweest. Hoe verloopt de communicatie binnen de gemeente nu eigenlijk. Of worden de ambtenaren net zo behandelt als de gemeenteraad.

Wij willen graag open en eerlijk overleg met de Gemeente. Als dat er niet is moeten we wel in de beroep en bezwaar procedures gaan om de belangen voor ons dorp veilig te stellen. Natuurlijk geloven we nog in de belangrijke werking die nieuwbouw voor het dorp zal hebben. Natuurlijk moet de bestemming agrarische grond met archeologische waarde niet op de ontwikkel locatie Teisterbant komen te liggen. Die bestemming zal bijna niet meer te veranderen zijn in de toekomst. Natuurlijk gaan we deze zogenaamde ambtshalve beslissing aanvechten. En natuurlijk willen we verder met de zorghofjes, die door onze bewoners zo belangrijk worden gevonden.

Onze samenwerkingsrelatie met de gemeente heeft even een fikse klap gehad. We hopen dat de nu ontstane situatie opgelost kan worden. Daarvoor willen we ons positief opstellen. Maar we moeten ook gaan nadenken over de situatie als ondanks alles de nieuwbouw in Teisterbant niet door gaat. Over de herziening van ons dorpsplan gaan we u in de nabije toekomst intensief betrekken. Maar eerst zijn we boos en verbijsterd. Dit hadden we niet zien aankomen.

Waar gaat het over

De plankaart van de wijziging Noordrand Kerk-Avezaath .

teisterbant

In de toelichting staat de volgende tekst:4.2. Kerk-Avezaath, noordzijde

Het gebied ten noorden van de kern Kerk-Avezaath (genaamd Teisterbant) is nog niet voorzien van een actuele bestemmingsplanregime. Voor betreffende gronden is een woningbouwproject opgesteld. Omdat voor het project nog niet op korte termijn een bestemmingsplan gereed zal zijn is besloten om het gebied door opname in deze vijfde herziening alsnog van een actuele, conserverende bestemming te voorzien. Conform het feitelijk gebruik is aansluitend aan de kern een bestemming ‘Groen’ opgenomen en voor de overige gronden de agrarische gebiedsbestemming ‘Agrarisch met waarden – Oeverwalgebied’. Daarnaast bevinden zich enkele A-watergangen door het gebied, die als zodanig met bijbehorende vrijwaringszone op de verbeelding zijn opgenomen. Bovendien geldt ter plaatse een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’.

Hier staat de tekst van onze zienswijze op het bestemmingsplan Buitengebied, waarin de bouwplannen voor Teisterbant zijn wegbestemd.

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Buren                     Kerk-Avezaath 16 december 2014

Geachte Raadsleden,

Helaas moet de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath een zienswijze indienen op het voornemen van uw raad om in april 2015 het bestemmingsplan 'Buitengebied, vijfde herziening' vast te stellen. Het betreft het planonderdeel “ Noordzijde Kerk-Avezaath”.

Waar gaat het over

 1. Het gebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Teisterbant III 1991. In dit bestemmingsplan, dat een uitwerking is van het bestemmingsplan Teisterbant van de gemeente Zoelen 1977 is woningbouw de belangrijkste bestemming. Het is de derde fase in de uitbreiding aan de noordzijde van het dorp.
 2. Het gemeentelijke ruimtelijke ordeningsbeleid is opgenomen in de op 27 oktober 2009 vastgestelde structuurvisie Buren 2009 - 2019. In de structuurvisie zijn de bebouwingscontouren, zoals vastgelegd in het eindrapport Experiment ruimtelijk beleid Rivierenland overgenomen. In Kerk-Avezaath is een uitbreiding van de woonbebouwing mogelijk door middel van uitbreiding van de bestaande wijk Lutterveld in noordelijke richting, in de richting van buurtschap De Woerd. Dit is de locatie Teisterbant.
 3. Om dit plan, dat al jaren slapende was, weer op de agenda te krijgen heeft de Bewonersvereniging in september 2011 aan een aantal studenten van In Holland in Delft opdracht gegeven een plan te maken met als hoofdvraag: “Hoe kan de woninguitbreiding voor Kerk-Avezaath optimaal worden gerealiseerd door zowel het huidige dorpskarakter te behouden en op duurzame manier woningen te realiseren?” Deze opdracht is verstrekt met medewerking van de wethouder RO die toezegde de nodige informatie te zullen verstrekken aan de studenten. Het plan voor de dorpsuitbreiding ziet er prima uit en de Bewonersvereniging heeft zich hierachter achtergesteld. Op een bijeenkomst 16 januari 2012 is het plan aangeboden aan de grondeigenaren te weten ASR, Gemeente (wethouder RO) , Dhr. Van der Linde en Dhr. Witte.
 4. Dit heeft geresulteerd in een voorstel van het college de “Ruimtelijke visie Teisterbant” welke in de vergadering van 10 december 2013 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. In deze visie is opnieuw de bouw voorzien van een aantal woningen op de locatie Teisterbant ten noorden van Kerk-Avezaath. Het college stelt de raad voor om in fasen te bouwen en een stedenbouwkundig plan voor die fasen uit te werken. In de eerste fase tot 2020 gaat het in totaal om 60 woningen en na 2020 om maximaal 75 woningen.
 5. In Juni 2014 heeft de Bewonersvereniging een nieuw initiatief genomen om de grondeigenaren te polsen over een plan van aanpak om te komen tot de instelling van eenCommunity of Practice voor de projectontwikkeling in het plangebied. Ook de Gemeente is in dit overleg betrokken.
 6. In augustus 2014 heeft de Gemeente Buren samen met de Bewonersvereniging een woningbehoefte onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van het plan Teisterbant.
 7. In november wordt het bestemmingsplan 'Buitengebied, vijfde herziening' , een vijfde veegplan voor het bestemmingsplan van het buitengebied aangekondigd. Tot onze grote verwondering bevat het plan buitengebied een onderdeel “Kerk-Avezaath, noordzijde”. Op de plankaart is te zien dat het gehele woningbouwgebied wordt herbestemd tot groen en een agrarische bestemming in het buitengebied.
 8. In de toelichting staat te lezen : Het gebied ten noorden van de kern Kerk-Avezaath (genaamd Teisterbant) is nog niet voorzien van een actuele bestemmingsplanregime. Voor betreffende gronden is een woningbouwproject opgesteld. Omdat voor het project nog niet op korte termijn een bestemmingsplan gereed zal zijn is besloten om het gebied door opname in deze vijfde herziening alsnog van een actuele, conserverende bestemming te voorzien. Conform het feitelijk gebruik is aansluitend aan de kern een bestemming ‘Groen’ opgenomen en voor de overige gronden de agrarische gebiedsbestemming ‘Agrarisch met waarden – Oeverwalgebied’. Daarnaast bevinden zich enkele A-watergangen door het gebied, die als zodanig met bijbehorende vrijwaringszone op de verbeelding zijn opgenomen. Bovendien geldt ter plaatse een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’.
 9. Tot en met 17 december 2014 kan worden gereageerd op het plan. Aangegeven is: “ Iedereen kan zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan”

Overwegingen

 1. De Bewonersvereniging ziet de uitbreidingswijk Teisterbant III al jaren als een noodzakelijke uitbreiding van de kern Kerk-Avezaath om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden. Het gaat dan om drempelwaarden voor voorzieningen als winkel en school, die met de huidige dorpsomvang in de knel komen. Uitbreiding is samen met de Gemeente Buren steeds het perspectief geweest voor gezamenlijke inspanningen voor planontwikkeling. In het nu voorliggende bestemmingsplan wordt dit perspectief plotseling verbroken.
 2. Ook uit de vastgestelde stukken van de Gemeente Buren zelf wijst alles op een stap voor stap traject in de ontwikkeling van de woningbouw Teisterbant. Met als meest opvallend stuk in December 2013 nog de vaststelling door de Gemeenteraad van de gebiedsvisie Teisterbant, inclusief woningbouw. Uit de stukken is geen enkele indicatie af te leiden voor een beleidswijziging. Het bestemmingsplan staat haaks op de praktijk van de afgelopen jaren en is daarmee een onbegrijpelijke trendbreuk.
 3. In het ontwerp bestemmingsplan is feitelijke geen sprake van een “Actualisatie (geen nieuwe ontwikkeling)” of een “een ambtshalve wijziging”. Dat zijn de termen, die in de toelichting worden genoemd. Er is daarentegen sprake van een fundamentele beleidswijziging. De woonbestemming wordt weg-bestemd en er komt een agrarische bestemming met archeologische waarde (en groen) voor in de plaats. De argumentatie, dat dit het huidige gebruik is en dat er een actuele bestemming op gelegd wordt is niet correct. De huidige bestemming is woningbouw en groen. De agrarische situatie is er omdat de projectontwikkeling niet voortvarend werd aangepakt. Er is dus geen “conserverende aanpak”, maar een aanpak met een breuk naar de vigerende bestemming. Het plangebied wordt juridisch losgekoppeld van de kern en aan regime van het buitengebied toegevoegd. Dit alles betekent het juridische einde van de planontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente kiest voor het verstoppen van een fundamentele wijziging achter ambtelijke bewoordingen.
 4. Er zal in de toekomst in ieder geval een nieuw bestemmingsplan moeten komen. Het maakt in de praktijk veel uit of dit een veegplan van de kom Kerk-Avezaath is met de woonbestemming uit het vigerende bestemmingsplan. Of dat er sprake is van een annexatie van een gedeelte van het landelijke gebied met waarden uit het buitengebied. In dat geval zal een onderdeel uit het buitengebied bij de kom gevoegd moet worden middels een bestemmings-verandering. Er zal dan opnieuw sprake moeten zijn van een fundamentele beleidswijziging om een agrarische bestemming met waarde uit het buitengebied te bestemmen tot een bouwontwikkelingsplan. Dat is in de praktijk een vrijwel onhaalbare optie.
 5. Het bestaande bestemmingsplan regime is (te) oud (1991?) en dient volgens de wettelijke bepalingen herzien te worden. Dat kan ook met behoud van de toegekende bestemmingen uit de vorige bestemmingsplannen. Ook zijn er in de wet Ruimtelijke ordening mogelijkheden opgenomen om (wanneer de feitelijke uitwerking van de woningbouwplannen nog niet uitgewerkt is) te werken met globale, tijdelijke en flexibele bestemmingsregelingen. Daarvoor is om onduidelijke redenen niet gekozen.
 6. In een convenant met de Bewonersvereniging is met de Gemeente Buren overeengekomen, dat belangrijke veranderingen in de ruimtelijke ordening vooraf, niet vrijblijvend en op locatie met elkaar worden besproken voordat beslissingen vallen. Dit overleg heeft niet plaatsgevonden. De wijziging van de bestemming van de ontwikkelingslokatie Teisterbant moest de Bewonersvereniging vernemen uit het mededelingenblaadje. Al jaren werkt de Bewonersvereniging samen met de gemeente aan de realisering van het plan. Deze samenwerking wordt op een onbehoorlijke wijze doorkruist door het voornemen tot bestemmingswijziging in het plan Buitengebied. De Bewonersvereniging stoort zich aan het feit, dat verstopt in een veegplan buitengebied een zo fundamentele verandering is voorzien. Dit staat haaks op de gangbare praktijk van samenwerking volgens het convenant, het beleid van de gemeente over de participatiemaatschappij en de gemeentelijke inspraakverordening waarin vroegtijdig overleg het uitgangspunt is.

Zienswijze

De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath heeft als zienswijze, dat het onderdeel Noordzijde Kerk-Avezaath in het geheel dient te vervallen uit het bestemmingsplan 'Buitengebied, vijfde herziening'. De woningbouw locatie mag niet verdwijnen in een ambtelijke redenering. Wanneer het bestaande bestemmingsplan te oud is, zal een veegplan Kom Kerk-Avezaath opgesteld kunnen worden. Daarmee blijft de ontwikkelingslokatie Teisterbant een onderdeel van de Kern Kerk-Avezaath. Het gebied is geen onderdeel van het buitengebied van de Gemeente Buren, maar een ontwikkellocatie voor woningbouw. De verandering naar het regime van het buitengebied met de daarbij behorende beschermende voorschriften (landschappelijke waarden) zal een juridische obstakel vormen voor de toekomstige planontwikkeling. Er zijn goede mogelijkheden om de woningbouwbestemming eventueel als een ontwikkelings-locatie tijdelijk te bestemmen, volgens de regels daarvoor uit de wet Ruimtelijke Ordening. De voorgenomen agrarische- en groen bestemming belemmeren de voortgang van de projectontwikkeling . Deze bestemmingen zijn geen “actuele en conserverende” bestemmingen maar een fundamentele beleidswijziging. Het veegplan Buitengebied is volledig in strijd met het gemeentelijk beleid in dit gebied, de Ruimtelijke Structuurvisie Buren 2009 – 2019. Maar nog opvallender is de afwijking met de recent door de Raad vastgestelde Gebiedsvisie Teisterbant 2013. Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld in afwijking met het convenant tussen de Gemeente Buren en de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath. Wij zouden in dat overleg nooit akkoord zijn gegaan met de nu voorliggende beleidsverandering. Er is geen reparatie in het veegplan wenselijk, het plan onderdeel hoort niet thuis in het buitengebied. Daarom is de enige mogelijkheid: het integraal laten vervallen van het onderdeel Noordzijde Kerk-Avezaath uit het veegplan 'Buitengebied, vijfde herziening'.

Wij vragen de Gemeenteraad aan deze zienswijze tegemoet te komen.

Met de meeste Hoogachting,

De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

P.G.J. Thijssen                                                            P.H. Kersten

Voorzitter                                                                         Secretaris

De uitkomsten van de enquete naar de woningbehoefte 2014

De uitkomsten zijn bekend en te vinden op deze pagina