De Agenda en alle Gemeentelijke stukken zijn hier te vinden:

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=buren&agendaid=33d65f04-228f-406e-8c57-36e74fc8aa91&FoundIDs=&year=2017 Voor de schetsplannen ga naar bovenstaande link, zoek agendapunt 9 en klik in de daar aangegeven PDF bestanden op de schetsen.

Aan de Gemeenteraad

14 september 2017

Geachte raadsleden en leden van het bestuur van de Gemeente Buren        

Tijdens de voorbereidende raadsvergadering op 5 september heeft de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath ingesproken en een korte informatie uitwisseling met de raad gehad. Vervolgens is er een discussie tussen de raadsleden en de wethouder op gang gekomen. Wij hebben geen mogelijkheid voor een tweede termijn in deze discussie. Er is een aantal punten aan de orde gekomen die voor de Bewonersvereniging aanleiding zijn om een reactie op de raadsvergadering te geven. Dit als aanvulling op onze tekst die tijdens de voorbereidende raadsvergadering is uitgesproken en u is toegezonden.

 1. Uit de manier van beantwoording van vragen uit de raad en de reactie op onze inspraakbijdrage door Wethouder de Ronde blijkt overduidelijk, dat hij een groot voorstander is van het forceren  van de besluitvorming over het tankstation.Tegenargumenten worden gebagatelliseerd ( zoals het uitbreiden van het plangebied met de verwijzing naar groen, de rommelige boomgaard), niet correct beantwoord (zoals de vraag van de Partij van de dieren, omtrent het aantal pompen) of simpelweg omzeild (zoals de discussie over loskoppeling en de dorpsconsultatie). Wij missen bij de Wethouder een instelling om werkelijk te luisteren naar de verontrusting die in ons dorp leeft. Wij hebben geen vertrouwen, dat er een afweging van het maatschappelijk belang gaat plaatsvinden.Wij  vrezen dat het plan doorgedrukt gaat worden.
 2. Wij zijn benieuwd naar de schriftelijke beantwoording van de vragen uit de voorbereidende vergadering, inclusief de analyse van geluidsfragmenten uit de vergadering van 2012. Inclusief de vragen van de bewonersvereniging. Wij zouden graag zien dat deze beantwoording ruim voor de besluitvormende vergadering , zoals toegezegd, openbaar toegankelijk is. Wij zien deze antwoorden nu nog niet bij de stukken voor de raadsvergadering staan.
 3. In de brief van de Gemeente Buren van 22 december 2016 wordt de dorpsconsultatie voorzien in de fase nadat de Gemeenteraad zich over de schetsen heeft uitgesproken. Aan de dorpsconsultatie worden geen eisen gesteld, noch een garantie verbonden dat de uitkomsten moeten doorwerken in de plannen. Wij zien een groot risico, dat de besluitvorming in de Raad uitgelegd gaat worden als een principebesluit om tot realisatie van de plannen te komen. De dorpsconsultatie is dan verworden tot een vrijblijvende zaak en praten over details als groene stenen. Wij vinden dat niet passen in het Gemeentelijk burgerparticipatie beleid en protesteren tegen deze aanpak.
 4. De plannen zijn uiterst globaal en hebben geen deugdelijke planbeschrijving. Het zijn globale schetsen. Er is geen enkele garantie dat de uiteindelijke planuitvoering hetzelfde beeld zal opleveren als nu geschetst is. Toch zal ( een onverhoopte) vaststelling door de raad van deze globale schetsen de verdere planprocedures verregaand beïnvloeden. Wij voorzien dat er dan geen enkele ruimte meer komt om tot een afwegingsdiscussie te komen. Met name het planonderdeel Tankstation gaat zo een geheel eigen leven leiden. Dat is niet conform de eerdere raadsbesluiten. In 2009 is de Structuurvisie vastgesteld na een amendement waardoor het oorspronkelijk daarin genoemde tankstation als bestemming er nadrukkelijk uit is gehaald. Het was toen een bewuste keuze van de raad dat er geen tankstation zou komen. Als er nu een akkoord van de Raad komt dan rest ons niets anders dan de juridische procedure in het kader van de ruimtelijke ordening. Die we zeker tot het uiterste zullen inzetten.
 5. Wij hebben ons gestoord aan de opmerking van de Wethouder, dat de Bewonersvereniging maar een bepaalde groep in het dorp vertegenwoordigt. Onze Vereniging heeft vrijwillig aangemelde leden die een contributie betalen. Van alle huishoudens in het dorp is 65% lid van de Bewonersvereniging. Welke politieke partij droomt niet van een dergelijke meerderheid? Het Bestuur wordt regelmatig door haar leden op deze zaak gewezen om daarin actief te zijn. Ook zijn er niet- leden, die via de Bewonersvereniging hun belangen willen veiligstellen. Onze Wethouder zou er goed aan doen het oor ook te lenen aan de overgrote meerderheid in het dorp en de Bewonersvereniging niet af te doen als een stelletje actievoerders.

We roepen de Raad op haar rol als bestuurder en vertegenwoordiger van inwoners ten volle op zich te nemen en het college terug te fluiten .

Dat kan door de plannen los te koppelen en het onderdeel Tankstation buiten de goedkeuring te houden.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

Diana van Dam Voorzitter

Paul Kersten Secretaris


Reactie van de Gemeente op de Voorbereidende vergadering

Dinsdag 5 september 2017 is in de voorbereidende raad het raadsvoorstel “Schetsplan voor de achterblijvende locatie en landschappelijke inrichting van de nieuwe locatie van het project Tankstation Gerritse - Kerk-Avezaath” besproken.

Naar aanleiding van deze bespreking deed het college de volgende toezeggingen:

 1. bij nadere uitwerking uitvoeringsplan worden ontwikkelingen zoals een elektrische laadpaal meegenomen De heer Gerritse deed 29 december 2011 een verzoek voor: · De ondergrondse opslag van 7 brandstoffen (Speciale Euro, Euro 95, Speciale Diesel, Diesel, Biodiesel, Rode gasolie, Ad Blue) · De bovengrondse opslag van 1 brandstof (LPG) · 3 afleverzuilen met 8 pompen · 2 vulpunten · De mogelijkheid om elektrische auto’s te kunnen opladen Zoals in de voorbereidende raad al gesteld is, houdt het college er rekening mee dat het verzoek geactualiseerd kan worden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan meer elektrische laadpalen.
 2. vraag voorleggen aan initiatiefnemer of verzoek van bewonersvereniging tot ontkoppeling van de plannen (invulling nieuw tankstation en woningbouw) kan worden ingevuld De heer Gerritse laat desgevraagd weten de koppeling tussen de herontwikkeling van de achterblijvende locatie en het tankstation op de nieuwe locatie te willen behouden.

3a. schriftelijke toelichting op begrip uitvoeringsplan De raad besloot 27 maart 2012 1. In te stemmen met de verplaatsing onder voorwaarde dat de gemeente met initiatiefnemer overeenkomt dat op kosten van de initiatiefnemer de huidige locatie wordt omgevormd tot een nader te bepalen vorm van publieke ruimte die ten goede komt aan het dorpsgezicht (onder andere gericht op toerisme) en voordeel oplevert voor de inwoners van het dorp. 2. Geen woningbouw op de vrijkomende locatie voor 2020 mogelijk te maken 3. Een bestemmingsplan in procedure te brengen 4. Indien nodig ontheffing aan te vragen van de ruimtelijke verordening Gelderland 5. De gemeente met initiatiefnemer en op kosten van initiatiefnemer op de nieuwe locatie zorg draagt voor een goede landschappelijke inrichting die de omgeving en het aanzien van de dorpskern zo min mogelijk verstoort. 6. De raad tussentijds te informeren over de voortgang en een uitvoeringsplan inzake de punten 1 en 5 ter besluitvorming voor te leggen voordat de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Een uitvoeringsplan kent geen vastgestelde vorm en het is geen wettelijke term. Het kan een geschreven document zijn zoals een plan van aanpak voor een project of juist voor uitvoering van beleid, maar het kan ook uit beeldmateriaal bestaan, zoals kaartmateriaal of een schema. Het gaat hier om een taalkundige interpretatie, waarbij de context uiteraard ook een rol speelt. In het raadsvoorstel dat de basis vormde voor het raadsbesluit was al een behoorlijk concreet plan voor de nieuwe locatie opgenomen, alsmede een planning om tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen. Ook werd in het raadsbesluit al uitgegaan van het sluiten van een overeenkomst met de heer Gerritse en het in procedure brengen van een bestemmingsplan. Het college heeft dan ook gemeend om uw verzoek om een uitvoeringsplan voor te leggen als volgt te interpreteren: · een verzoek om ruimtelijke plannen voor de omvorming van de achterblijvende locatie · een verzoek om ruimtelijke plannen voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe locatie.

3b. mogelijke juridische complicaties die zich hierbij kunnen voordoen U stemde in 27 maart 2012 in met de verplaatsing van het tankstation. Aan de voorwaarden die u daaraan verbond, voldoen wij nu door u de landschappelijke inpassing en het schetsplan voor te leggen. Als u instemt met de nu voorliggende ruimtelijke plannen, kan de heer Gerritse de dorpsconsultatie gaan organiseren. Daarna kunnen de anterieure overeenkomst en het ontwerp bestemmingsplan opgesteld worden. Hiertoe gaf u al opdracht in 2012. Uw instemming is niet vrijblijvend. De raad verbindt zich door in te stemmen met de ruimtelijke plannen tot het bespreken van die plannen met de inwoners. Op basis van de consultatie van de inwoners kunnen de plannen nog worden verbeterd.

 1. beschikbaar stellen achtergrondinformatie/schets procesgang bij dit raadsvoorstel De eerste melding in het project Tankstation Gerritse – Kerk-Avezaath is van 16 februari 2007. De heer Gerritse vroeg overleg aan over het verplaatsen van zijn tankstation naar de nieuwe locatie en over het herontwikkelen van de achterblijvende locatie. Na diverse overleggen met de heer Gerritse en na dorpsconsultatie heeft het college 19 maart 2009 positief besloten over de plannen. De plannen zijn voorgelegd aan de raad, maar na de bespreking in de toenmalige adviescommissie “blok Ruimte” op 16 juni 2009 zijn ze aangehouden voor technisch overleg en vervolgens niet meer behandeld. Wel deed het college de toezegging om verder te overleggen met de dorpsraad. Er volgden opnieuw verschillende overleggen met de heer Gerritse. In de zomer van 2011 sloten de gemeente en de heer Gerritse een voorovereenkomst. Alleen voor de nieuwe locatie werd een haalbaarheidsonderzoek gedaan en werden de bewoners betrokken. Hierna stemde het college in met de plannen op 13 februari 2012. Op 27 maart 2012 heeft de raad het besluit met amendement genomen. Sindsdien zijn er verschillende ruimtelijke plannen opgesteld voor de achterblijvende locatie die allen kwalitatief niet voldoende waren. Vandaar dat op 23 december 2016 door het college een brief met ruimtelijke randvoorwaarden voor deze locatie aan de heer Gerritse is verstuurd, samen met een bindende planning. Dit resulteerde in de plannen die nu voorliggen. 5. schriftelijke informatie over alternatieve mogelijkheden om een bepaalde centrumontwikkeling af te dwingen Er zijn geen mogelijkheden om de ontwikkeling van de achterblijvende locatie af te dwingen. Zou de veiligheid in het geding zijn als gevolg van verval, dan zou hooguit het afdwingen van sloop mogelijk zijn. 6. schriftelijke toelichting op aantal en afmetingen brandstofvulpunten in de nieuwe situatie (Inclusief vraag dhr. De Jonge: Hoe groot is het oude tankstation en hoe groot zou het nieuwe worden als de plannen doorgaan? Graag een opgave van zowel het aantal pompen als ook van de grondoppervlakte die het station in beslag neemt waarbij woningen in de oude situatie uiteraard niet moeten worden meegenomen. Om misverstanden te voorkomen graag inclusief een andere specificatie en tekening van de oppervlakten.) De achterblijvende locatie is 3.600 m2. Hieraan is het perceel van de heer Biesbergen toegevoegd, waardoor het projectgebied 3.900 m2 is geworden. In het bestemmingsplan is het bestemming bedrijf 1.810 m2, met een 3 bouwvlak van 1.570 m2. De loods is 600 m2. Er zijn 2 pompen en 1 vulpunt aanwezig. Het oppervlak van de nieuwe locatie is 7.150 m2. In het plan waarmee de raad in 2012 instemde was de bestemming tankstation 4.450 m2. Hiervan is 770 m2 gebouw en luifel. Er zijn 3 afleverzuilen met 8 pompen gepland. Dit is voor 8 personenauto’s en 2 vrachtwagens. Daarnaast zijn er 2 vulpunten gepland. Zoals eerder aangegeven is het goed mogelijk dat hierin enige wijzigingen zullen plaatsvinden. In iBabs vindt u hiervan 2 tekeningen via Overzichten > Bijlagen Raadsjournaal.
 2. schriftelijke toelichting op mogelijke aanwezigheid bodemverontreiniging en de hierbij van toepassing zijnde procedure Een opsomming van werkzaamheden met betrekking tot bodemvervuiling ter plaatse van de achterblijvende locatie: · In 1989 is een ondergrondse benzinetank verwijderd. In 1993 zijn een tank voor afgewerkte olie en een dieseltank verwijderd. · In 1993 heeft aansluitend sanering plaatsgevonden. Er is een groot deel van de verontreinigde grond ter plaatse van de afleverzuilen van het tankstation en aan de achterzijde van de werkplaats ontgraven. Wel is er op beide locaties een restverontreiniging achtergebleven. · Na de sanering zijn er vloeistofdichte vloeren aangebracht. Er werd sindsdien niet meer gewerkt in het garagebedrijf. · In 1999 is een bodemonderzoek uitgevoerd waarbij bodemverontreiniging werd gevonden onder de vloeistofdichte verharding, bij de ondergrondse opslagtanks en bij de voormalige saneringslocatie. · In 2015 is nog een dieseltank verwijderd. Als de achterblijvende locatie herontwikkeld wordt, moet een nieuw bodemonderzoek worden uitgevoerd ter plaatse van de werkplaats, de ondergrondse brandstoftanks, de afleverzuilen, de vulpunten en de ontluchtingsleidingen. Het kan zijn dat de restverontreiniging door microbiële afbraak verminderd of zelfs verdwenen is, maar de verontreiniging kan ook groter zijn geworden of zijn verspreid. Tot een nieuw onderzoek gedaan is, blijft de onderzoekshypothese “verdachte locatie” gehandhaafd. De heer Gerritse is zich bewust van het feit dat, als er nog verontreiniging aanwezig is, hij deze zal moeten opruimen.
 3. opvragen uittreksel besluitenlijst en geluidsband van voorbereidende gemeenteraad van 16 juni 2009. Dit is gebeurd. De besluitenlijst vindt u in iBabs > Overizchten > Bijlagen Raadsjournaal. De geluidsband is beschikbaar bij de griffie.

Gemeenteraad 19 september 2017

 

Inspreken op de voorbereidende Raadsvergadering van de Gemeente Buren op 5 september 2017

Geachte raadsleden en leden van het bestuur van de gemeente buren.               5 september 2017

Al heel wat keren is het onderwerp centrumplan en tankstation in Kerk-Avezaath al aan de orde geweest en we zijn niet erg veel opgeschoten in de afgelopen 8 jaar. We hopen dat daar nu verandering in  komt.

In onze mail die we op 13 juni verzonden hebben voor de vakantie hebben we onze standpunten nog eens uiteengezet, inclusief de oplossing om uit de impasse te raken: het loskoppelen van de procedures.

We constateren in het nieuwe landschapsplan van het tankstation een behoorlijke verslechtering ten opzichte van de uitgangsschetsen bij het begin van de procedure. We zien nu al een sluipende groei om te komen tot een nog grotere vestiging. En we zien geen enkele aanwijzing om aan onze bezwaren tegemoet te komen. We herhalen nog maar weer eens: we zijn heel erg tegen het ontwikkelen van een industriële vestiging op die locatie. We zullen alle middelen inzetten om deze planprocedure te verhinderen. We voorzien een aanzuigende werking op andere ongewenste vestigingen, wat in dat gebied met een mestverwerkingsfabriek al is gebeurt. Dit wordt gewoon door de gemeente eerst niet gezien, dan gedoogd en daarna toegestaan. En dat ondanks de bezwering van de wethouder, dat industriële vestigingen alleen op de industrieterreinen zullen plaatsvinden. Dit gebeurt overal inm Nederlaand bij de afritten van de snelwegen. De enige optie om de verstedelijking van de dorpsrand te voorkomen is om daar niets te doen en het landschap open en groen te houden. We vragen aan de raad dit planonderdeel niet goed te keuren.

We constateren dat gelukkig de plannen voor het centrumplan een nieuwe uitwerking hebben gekregen. Er ligt een goede basis voor de dorpsconsultatie met nog wel wat verbeterpuntjes. We storen ons aan het voornemen een ontsluitingsweg dwars door het enige minuscuul kleine stukje dorpsgroen aan te leggen. We kijken naar de passewaay en zien daar een hele wijk verkeerstechnisch een enkele toegangsweg gebruiken. Waarom dan hier voor minder dan 10 woningen twee nieuwe wegen moeten komen is ons een raadsel. Maar dat is voor de dorpsconsultatie.

Het belangrijkste in onze mail is het verzoek om de twee plantrajecten los te koppelen. We vragen aan de Gemeenteraad op te treden als bestuurder. Om ons onduidelijke redenen worden de plannen telkens gekoppeld en dat leidt nu al 8 jaar tot stilstand. Ook nu weer is er op ambtelijk niveau gekozen voor de koppeling (ondanks ons overleg met de projectleider) en het college schijnt hier ook achter te staan. In onze mail melden we al dat wij van de turbulente raadsvergadering in 2009 filmopnamen hebben gemaakt. Daarin is te zien dat een behandeling los van elkaar ( eerst het centrumplan, dan het tankstation) door wethouder van Ingen is toegezegd in de vergadering. Wij willen geen historische nietus wellus discussie maar een oplossing.

Wij begrijpen niet waarom die koppeling steeds gebeurt. Wij denken dat de heer Gerrtise zo halsstarrig vast houdt aan de koppeling, omdat hij ook wel inziet, dat het tankstation anders geen schijn van kans maakt. Die twee pompen aan de Daver moeten volgens ons allang zijn afgeschreven en stellen niks voor in het concern van de heer Gerritse. Het tankstation is verworden tot een prestige object. En straks zit het dorp opgescheept met een industrieterrein voor de voordeur. Dat niet past in het gemeentelijke ruimtelijke beleid, er is geen regionale afweging gemaakt en het past niet in het duurzaamheidsbeleid. Er is geen toets op bijvoorbeeld de ladder van duurzame stedelijke ontwikkeling geweest .

Er moet iets gebeuren om uit deze lelijke impasse te komen, en dat is mogelijk door te twee plantrajecten los te koppelen. Dan kan de centrum invulling eindelijk doorgaan. En de discussie over het tankstation zuiver worden gevoerd. Eigenlijk precies zoals het raadslid de heer Tinga het  indertijd had bedoeld.

Wij vragen de raad nu bestuurlijk in te grijpen in het proces door de loskoppeling bestuurlijk te verankeren in een besluit. Daarmee stuurt de raad het college en het ambtelijk apparaat aan om te komen tot twee afzonderlijke projecten. Dan voorzien we  een voorspoedige ontwikkeling van het centrumplan, inclusief de projectontwikkeling van het voormalige Keij complex. Dat wacht nu al jaren op het vertrek van die twee benzinepompen. De loskoppeling zal de ontwikkeling van het centrum weer in beweging zetten. En wat er dan met het ongewenste  tankstation zal gebeuren zien we dan wel weer. Voor het dorp zou het prima zijn als het gezeur hierover afgelopen is.

 

Mail aan de Gemeenteraad Juni 2017

Aan de Raad van de Gemeente Buren,

Het college van BenW gaat u voorstellen de planvoorstellen voor het Tankstation en de invulling van het Centrum van het dorp Kerk-Avezaath weer opnieuw in behandeling te nemen.

De bewonersvereniging constateert het volgende:

De schets voor het tankstation is veel globaler dan de detailtekeningen uit de discussie in 2009.

het oppervlakte aan bebouwing is aanzienlijk uitgebreid in de nu voorliggende schets

het perceeloppervlakte is aanzienlijk uitgebreid.

de landschappelijke inpassing bestaat voornamelijk uit het handhaven van het bestaande groen.

Conclusie: er is sprake van een aanzienlijke verslechtering in de situatie.

De argumentatie tegen het tankstation op onze website blijft ongewijzigd van toepassing. De BVKA en veel afzonderlijke burgers blijven dus zeer tegen deze ontwikkeling.

De schets voor het centrum roept veel vragen op richting de direct omwonenden. (planschade)

Er is een grote kans gemist om het aangrenzende perceel van voormalig Keij niet mee te nemen in het plan voor het centrum.

Daardoor komt er een ongewenste ontsluitingsweg in het plan en ligt een ruïne pal naast de geplande nieuwbouw .

Er ligt nu een stedenbouwkundige schets, maar niet wordt aangeven hoe wordt omgegaan met mogelijke bodemverontreiniging, 

Het plan is een goede basis om te komen tot een beeldkwaliteitsplan.

Conclusie: er is sprake van een verbetering ten aanzien van de vorige planontwerpen, met bespreekpunten.

wij wachten de verdere dorpsconsultatie nu af.

Helaas worden de twee plannen weer aan elkaar gekoppeld. Door de initiatiefnemer en door de Gemeente. We hebben ambtelijk vernomen, dat alleen een optie voor beide plannen bestaat, anders gaat niets door. 

Wij begrijpen niet waar deze opstelling vandaan komt.  Het kan niemand ontgaan zijn dat de BVKA sterk tegen het tankstation is. Door de plannen na zoveel jaren weer opnieuw te koppelen en zo in procedure te brengen dreigt de tweespalt in het dorp (wat de vorige keer tot heel vervelende situaties in het dorp heeft geleid, inclusief bedreigingen) opnieuw te gaan ontstaan

Wij vragen ons af wat er achter het halsstarrig vasthouden van deze koppeling zit. Zijn er in het verleden door de Gemeente toezeggingen gedaan en welke dan? De BVKA wordt nu tegen haar wens in weer gedrukt in een oppositierol voor de centrum ontwikkeling. Wij zijn en blijven tegen het ontwikkelen van het tankstation in het buitengebied en zullen dit met alle juridische mogelijkheden bestrijden. Dat door de huidige koppeling het centrumplan daardoor moet sneuvelen betreuren wij zeer.

We roepen de Raad op deze koppeling te verbreken. De Gemeente beroept zich op een vorig raadsbesluit, uit de rumoerig verlopen vergadering in 2009. Onze bewoners hebben over de afspraken daaruit een heel andere beleving dan in het gemeentelijk apparaat nu leeft. We hebben zelfs nog filmopnamen van die vergadering om de uitkomst van het debat van toen nog eens na te kunnen lopen. Maar het beste is om de oude discussie over vroeger af te sluiten. Dat kan als de raad nu besluit tot loskoppelen van de plannen.

Dan kunnen we verder werken aan de leefbaarheid van ons dorp

Namens de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

Paul Kersten

Secretaris

Nieuwsbrief Februari 2017

Beste bewoners van Kerk-Avezaath

het Bestuur van de Bewonersvereniging heeft de volgende brief naar de Gemeente gezonden. We zullen jullie blijven informeren over de voortgang via deze nieuwsbrieven op de website.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Buren.

20 februari 2017

Geacht College,

Via een bewoner kreeg de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath inzage in het advies ruimtelijke ordening over de voortgang van het Tankstation Gerritse. Ook het besluit van het college is opgenomen in die stukken. De ontwikkeling van het centrum van ons dorp en het dossier tankstation zijn beide onderwerpen die hier zeer leven en in ons dorpsplan opgenomen zijn. De Bewonersvereniging heeft de stukken in de Werkgroep ruimtelijke ordening en het Bestuur besproken en besloten een reactie aan de Gemeente Buren op te stellen.

De bewonersvereniging is een groot voorstander van de ontwikkeling van het centrumgedeelte. In de stukken wordt de ontwikkeling van het centrum gedeelte ten onrechte op het tankstation toegespitst. In feite gaat het om het te vernieuwen dorpshart. Volgens onze informatie liggen op de locatie Gerritse 12 contingenten waardoor woningbouw mogelijk is. Wij maken ons grote zorgen, dat met de nu voorliggende procedure deze contingenten voor het dorp gaan verdwijnen. Net zoals dat recent kennelijk op de locatie schuren Boudewijn is gebeurd. Dat zou betekenen, dat ons dorp nu al 24 bouweenheden ziet verdwijnen. Dit is een onaanvaardbare aanslag op de groeipotentie en de leefbaarheid van het dorp. En het haalt de basis weg onder de mogelijkheden tot een financieel haalbare projectontwikkeling in de toekomst. De contingenten voor de bouw van 12 woningen op de locatie Boudewijn en de 12 contingenten voor het centrumplan moeten wat er ook gebeurt in de procedure behouden blijven.

Als de Gemeente een einde maakt aan de particuliere projectontwikkeling, dan zal voor het realiseren van de dorpsontwikkeling de Gemeente zelf de rol als ontwikkelaar op zich moeten nemen. De stagnatie van meer dan 10 jaar mag niet gevolgd worden door een periode waarin het geheel onduidelijk is wie er nu verantwoordelijk is voor het vervallen van het centrum. De Bewonersvereniging wil graag een rol spelen in het zoeken naar een functionele invulling van het centrumgebied met de Gemeente.

De passage over het aanleggen van een zogenoemde nood- ontsluitingsweg door het enige stukje dorpsgroen is een gotspe en wellicht bedacht door iemand die de lokale situatie geheel niet kent. Het plangebied van het voormalige Garagebedrijf is optimaal ontsloten naar de Daver en de Achterweg. De ontsluiting daarlangs is lang en verhard. Het verharden van het enige stukje dorpsgroen in het centrumgebied is totaal onnodig en zal de kwaliteit van onze dorpskern ernstig aantasten. Ook de omwonenden hebben grote bezwaren tegen de nutteloze en willekeurige vernietiging van het kleine beetje openbaar groen dat we in het centrumgebied hebben.

Wij zijn ook van mening, dat (als de Gemeente particulieren maant tot planuitvoering) de Gemeente Buren zelf meer werk moet maken van de projectontwikkeling in het plangebied Teisterbant. Ook daar ligt de situatie geheel op slot en is de Gemeente zelf de eerst aangewezen partij om tot projectontwikkeling te komen. Als er dan vaart gemaakt moet worden met slepende dossiers, kan de Gemeente zelf daarin niet achterblijven. De Bewonersvereniging heeft herhaaldelijk initiatieven genomen om in dit dossier vaart te krijgen. Wij denken nog steeds dat ons voorstel ( van twee jaar geleden) om te komen tot een ontwerp door middel van een Community of Practice het instrument dat bij uitstek is om de vastgelopen situatie weer vlot te trekken en willen graag daarin participeren.

Overigens storen wij ons aan een aantal onduidelijkheden en onjuistheden in het advies.

 • In het advies wordt de locatie gezien als ”het tankstation” of de “Achterblijvende locatie” , wat een onjuiste weergave is van de feitelijke situatie. Het gaat om het gehele gebied van het voormalige garagebedrijf, dat ook als zodanig in het bestemmingsplan is opgenomen. Rondom de gebouwen van het voormalige bedrijf zijn nog enkele onbebouwde terreinen, die vroeger ook bij de bedrijfsvoering werden meegenomen. En ook de locatie van de voormalige winkel Keij is onderdeel van het centrum.
 • Er heeft al een verplaatsing van het bedrijf van Gerritse plaatsgevonden, waarin de Gemeente Buren en de Toenmalige Burgemeesters een belangrijke rol hebben gespeeld en een (ook financiële) ondersteuning van de ondernemer vorm heeft gekregen. Het garagebedrijf is verplaatst naar het industriegebied de Kellen in Tiel en de bedrijfsgebouwen in ons dorp hebben een hergebruik gekregen als een leer-locatie voor het ROC. Om onduidelijke redenen is bij de bedrijfsverplaatsing toentertijd het tankperron blijven bestaan.
 • De procedure zoals doorlopen in 2011 is niet correct weergegeven. De voorovereenkomst is een vaststelling van een haalbaarheidsonderzoek naar het tankstation en doet geen toezeggingen verder. Het is niet correct te stellen, dat door de ruimtelijke onderbouwing te maken en te presenteren, dat daarmee aan het haalbaarheidsonderzoek is voldaan. Uit de dorpsconsultatie bleek zonneklaar dat in het dorp grote weerstand bestond. Er is toen een hele conflictsituatie rondom de planontwikkeling ontstaan. Dit heeft zeker ook veel aandacht in de raadsbehandeling gekregen.
 • De Gemeenteraad heeft begin 2012 niet ingestemd met de verplaatsing van het tankstation, maar er is een besluit genomen( het Tingabesluit) om pas over het tankstation verder te gaan praten als eerst er overeenstemming is over het ontwikkelen van het centrumgedeelte. Het nu voorliggende advies doet voorkomen, dat de situatie rond het tankstation wel duidelijk is. Uit onze stukken ( en de Gemeentelijke dossiers) blijkt, dat als het centrumplan besloten is, dan de discussie over het tankstation opnieuw in de Gemeenteraad aan de orde moet komen. De Bewonersvereniging heeft haar standpunt geplaatst op de website en blijft een fel tegenstander van de industrialisering naast de entree van ons dorp. We hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt ook hiertegen procedurele maatregelen te nemen.
 • Ondanks het Convenant ( 27 september 2007 ! ) van de Gemeente Buren en de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath zijn wij over de verschillende tussentijdse plannen weer niet door de Gemeente Buren geïnformeerd. Het begrip dorpsconsultatie doet denken aan een passieve rol voor de bewoners, die na een presentatie van plannen nog wel even wat mogen zeggen. Zonder dat dit leidt tot aanpassingen van de plannen. Het convenant richt zich juist op een actieve betrokkenheid en zelfs een ongevraagde adviesfunctie. Die rol richting de betrokkenheid van onze bewoners tegen het ontwikkelen van ons dorpshart hebben we niet kunnen spelen, door een gebrek aan openheid bij de Gemeente. Ook met betrekking tot de verdere procedurevoorstellen in het huidige advies geldt, dat deze in afwijking met het convenant zijn en mikken op een consultatie achteraf.
 • Wij hebben onvoldoende inzicht in hoe de vakspecialisten de ruimtelijke randvoorwaarden nu verder hebben uitgewerkt. Deze randvoorwaarden zitten niet bij onze stukken. Ook zijn de toegevoegde stedenbouwkundige eisen niet bekend bij de BVKA. We kunnen dus niet beoordelen op welke wijze de randvoorwaarden zijn geëvolueerd en op welke wijze het plan kan voldoen aan de gestelde eisen. Ook hier breekt het ontbreken van openheid weer op en kan de Bewonersvereniging geen actieve bijdrage leveren aan de planontwikkeling.
 • In ieder geval zal een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zijn bij het ontwikkelen van het centrumgebied. Het is niet zo (als in het advies lijkt te worden gesteld) dat wanneer aan de randvoorwaarden wordt voldaan, de rest van de procedure enkel afgewerkt hoeft te worden. In de bestemmingsplanprocedure blijft de mogelijkheid open voor omwonenden om een zienswijze in te dienen. Het is dus onjuist te stellen, dat als het plan nu maar voldoet aan een aantal ( voor ons onbekende) randvoorwaarden, dat dan een doorbraak in het project kan worden bereikt.

Voor de Bewonersvereniging was het advies een verrassing. Natuurlijk zijn we voor een centrumontwikkeling. En natuurlijk blijven we fel tegen de industrialisering van het buitengebied bij de dorpsentree. Toch maken we ons zorgen over de nu ontstane situatie. We vragen ons af of de ontwikkelingseisen die nu gesteld worden wel bijdragen aan het lostrekken van de centrumontwikkeling. Een nieuw periode van stagnatie hopen we niet mee te gaan maken. We roepen de Gemeente dan ook op recht te doen aan het Convenant en de Bewonersvereniging te betrekken bij de procedures. We verwijzen naar het coalitieakkoord van de gemeente van maart 2016 met de titel Samen komen we verder. Meedenken meepraten meedoen wordt hierin nadrukkelijk benoemd. Net zoals Transparantie en de kracht van de inwoners. Zou oud is dit akkoord toch nog niet en we hopen van harte dat (ook in ambtelijke) procedurevoorstellen nu eindelijk eens recht gedaan wordt aan de afspraken tussen de Gemeente Buren en de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

We willen graag van de Gemeente een ontvangstbevestiging met een voorstel in de vorm van een stappenplan hoe de Gemeente de Bewonersvereniging zal inschakelen op een wijze zoals in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd. We verwachten dat dit wordt afgestemd met de termijnen, zoals die aan de heer Gerritse zijn voorgelegd.

We willen werken aan ons dorpshart en de leefbaarheid van ons dorp.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor.

De bewonersvereniging Kerk-Avezaath

W.Hobee (vice voorzitter)

P.Kersten (secretaris)

 

 

Nieuwsbrief Januari 2017

Beste Bewoners van Kerk-Avezaath,

Graag willen we jullie informeren over een aantal recente ontwikkelingen. Het bestuur heeft frequente contacten met de Gemeente Buren. Om zaken op het vlak van de WMO, de Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Volksgezondheid, Welzijn en Leefbaarheid te regelen. Daarin is de laatste tijd niet de voortgang geboekt, die we als bewonersvereniging zo graag hadden willen zien. Hier vertellen we over 5 onderwerpen wat de stand van zaken is.

 • Het overleg met de Gemeente Buren
 • Zorgen om de woningbouw
 • Het einde van de plannen voor het zorghofje
 • Problemen bij het omgevingsplan
 • Het Tankstation

Onze agenda in 2017 heeft meer actuele problemen. We sluiten deze nieuwsbrief af met onze wensen richting het overleg met de Gemeente om onze samenwerking in de komende periode te verbeteren. Want er is genoeg te doen voor ons dorp.

1 Het overleg met de Gemeente Buren;

Het doel van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath is het doen bevorderen en/of beschermen van de (im)materiele belangen van de bewoners van Kerk-Avezaath. In ons dorpsplan is dit verder uitgewerkt. Er staan veel taken en wensen in beschreven.

Om ze te kunnen realiseren, is een intensief overleg met de Gemeente Buren noodzakelijk. Niet alleen omdat lokale ontwikkelingen dienen te passen binnen het Beleid van de Gemeente. Maar ook om bij nieuwe ontwikkelingen samen te kunnen werken aan de realisatie van plannen. Om die participatie vorm te geven is een convenant, een overeenkomst tussen de BVKA en de Gemeente Buren opgesteld; de eerste al in 6 februari 2001, het tweede convenant loopt gelijk op met de oprichting van de BVKA en werkt nu sinds 28 september 2007.

In het convenant staat dat er bestuurlijk kernenoverleg plaatsvindt, overleg over voorbereiding of herziening van ruimtelijke plannen, dorpsvernieuwing, milieuzaken, welzijnsvoorzieningen, plannen voor herinrichting van wegen en structurele verkeersmaatregelen. Daarnaast is er een jaarlijks vast overleg voorzien.

Nu bijna 10 jaar verder leidt dit jaarlijks overleg tot groeiend ongenoegen aan onze kant. We hebben te maken met veel wisseling in het Burens Bestuur, waardoor we vaak weer opnieuw het convenant moeten uitleggen. Ook zijn we ontevreden met de manier waarop de door ons ingebrachte aandachtspunten doorwerken binnen het Gemeentelijke beleid. Het lijkt wel of ons jaarlijks overleg het eindpunt van informatie uitwisseling is, in plaats van het begin van een gezamenlijke aanpak. Ook onze adviesfunctie naar de Gemeente leidt niet tot vervolgstappen. En ons laatste jaarlijkse overleg heeft in november 2014 plaatsgevonden, ondanks ons herhaaldelijk aandringen op het plannen van een overleg. Op die manier gaat de samenwerking niet goed.

Gelukkig hebben we ook een onderwerp waar alles wel heel goed gaat: het WMO traject. Goed functionerend overleg met het Gemeente Bestuur en ambtelijke ondersteuning leidt tot veel initiatieven en we konden ook via een Provinciale subsidie onze dorpscoördinator aanstellen. Het kan dus wel goed gaan in de samenwerking. Maar op andere beleidsterreinen komen we op dit moment geen stap verder en groeit onze frustratie.

Medio 2016 zochten we daarom contact met de Burgemeester om ons ongenoegen kenbaar te maken en te laten zien dat er echt belangrijke zaken blijven liggen. Op het vlak van ruimtelijke ordening, maar zeker ook op het vlak van verkeer en volksgezondheid als gevolg van de toename van de druk op de Betuwe corridor. Het toegezegde vervolg moet nog worden vormgegeven, ook hier lijkt de zaak stil te liggen.

In november hebben we eindelijk (sinds 2014) weer eens overleg met nu wethouder A. Benschop- van Eldik. Maar tot onze verbazing gaat het overleg over een inventarisatie van de mogelijke vorm van burgerparticipatie binnen de gemeente. Niet over onze dorpspunten die we normaal inbrengen in ons jaaroverleg. Die inmiddels urgente punten worden afgehouden. In het gesprek wordt gezocht naar een uitwerking van het politieke Coalitieakkoord 2016-2018 waarin burger-participatie meer aandacht moet gaan krijgen. Alsof we niet al sinds 2001 bezig zijn en nu opnieuw het wiel moeten uitvinden. Wij willen niet inventariseren, maar volop de problemen aanpakken. Wij willen niet wachten tot de Gemeente ons een beetje ruimte geeft om mee te praten. We willen participatie.

Het overleg met de wethouder en met de Burgemeester heeft ons afgelopen jaar niets opgeleverd. Onze dorpspunten blijven onbesproken op de agenda staan en van voortgang met de gemeente is op een flink aantal dossiers geen sprake. De inspanningen van de BVKA om punten op de regionale en landelijke agenda te krijgen en waarvoor de Gemeente een wettelijke zorgtaak heeft lopen dood in de lokale bestuurlijk situatie.

We willen en moeten met de Gemeente verder. Wij zijn er al jaren mee bezig en we weten dat het ook goed kan gaan. Laten we bakens verzetten en de stagnatie achter ons laten. We willen een goed functionerend jaarlijks overleg met de Gemeente. De Bewonersvereniging kan en wil veel punten aanpakken en taken van de Gemeente ook overnemen. Dat kan alleen als er een goede afstemming is. Participatie als volwaardige wederzijde uitwisseling van ideeën en daarover goede afspreken maken. Daarvoor hebben we een prima convenant met de Gemeente. We willen de Gemeente eraan houden dit convenant ook in de komende periode uit te voeren en de bewonersvereniging actief te betrekken als participerende partner.

2 Zorgen over de woningbouw

Een belangrijk Speerpunt in het dorpsplan is het bevorderen van de woningbouw in het dorp. Daarbij gaat het over goedkope dan wel dure woningen. Maar zeker ook over de vraag waar die woningen dan wel komen. In 2007 is aangegeven, dat er in de verschillende plannen een uitbreiding gaat plaatsvinden van 89 woningen. Vier locaties krijgen extra aandacht: de schuur ex-Boudewijn, het centrumplan, Lutterveld en Teisterbant.

De BVKA heeft zich met tal van initiatieven sindsdien ingezet om deze plannen te ondersteunen. Eerder hebben we al op onze website en in nieuwsbrieven vertelt hoe taai deze materie in de praktijk wel niet bleek te zijn. Daarnaast was er de economische (bouw) crisis die de wereld van de bouwplannen op de kop zette. Voorts waren er de ontwikkelingen binnen de organisatie van de Gemeente Buren, waar de stagnerende woningmarkt en het aankoopbeleid voor bouwgronden tot grote problemen heeft geleid.

Voor de bouwsector worden de mogelijkheden voor nieuwbouw geregeld via contingenten. Dat zijn aantallen woningen die mogen worden gebouwd. De contingenten worden vastgesteld in overleg met de Provincie, waarbij tegenwoordig ook de Regio Rivierenland een belangrijke rol heeft. Voor Kerk-Avezaath waren de toegewezen contingenten in 2007 (bijna 90 woningen) de basis voor de BVKA om zich actief in te zetten. We haalden studenten voor een plan voor Teisterbant, voerden veel overleg over de bestemmingsplan aanpak en zetten ons in voor de zorghofjes op de locatie Boudewijn. In de gemeente wordt al jaren geworsteld met de toewijzing van de contingenten. De contingenten zouden enkele jaren geleden opnieuw worden vastgesteld, maar dat raakte in de vertraging en we hoorden er niets van.

Midden 2016 zijn er in de Gemeente Buren veel wisselingen in het ambtelijk personeelsbestand. Met name op het vlak van de ruimtelijke ordening en de leefomgeving zijn er mensen weggegaan en veel nieuwe mensen gekomen. Het nieuwe team van ambtenaren voor de ruimtelijke ordening en leefomgeving is in de zomer door de BVKA uitgenodigd voor een dorpswandeling om ons dorp te introduceren en zo de wensen van de BVKA op de agenda te houden. In een vervolgoverleg op het gemeentehuis blijkt plotseling dat er veranderingen in de toewijzing van de aantallen contingenten zijn opgetreden. Er blijkt een nieuwe verdeling te zijn gemaakt en als resultaat kan nu de ontwikkeling van de schuren van ex-Boudewijn opeens niet meer doorgaan omdat de contingenten zijn verdwenen.

De bewonersvereniging vind het toewijzen of veranderen van de woningbouw cijfers van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in de woningbouw in ons dorp. Op dit moment weten we niet hoe de contingenten voor ons dorp er verder uit zien. Hoeveel eenheden zitten er nog in het centrumplan, op Lutterveld en in Teisterbant? We weten niet wat ons de komende jaren nog aan bouwruimte is toegewezen, maar we vrezen het ergste.

De BVKA geeft aan dat dit zeker een onderwerp is dat in het kader van het convenant besproken had moeten worden. De Gemeente lijkt nu te kiezen voor het terugdringen van de eigen financiële tekorten met het toewijzen van contingenten op haar eigen gronden. Dat is een duidelijke politieke breuk met het verleden. Als planning van de woningbouw wordt verandert wil de bewonersvereniging hierover meebeslissen, volgens de afspraken gemaakt in het convenant. Ook vinden we dat dit soort beslissingen niet zonder een debat in de Gemeenteraad kan plaatsvinden, wat nu wel lijkt te gebeuren. We roepen de Gemeente op de discussie over de woningbouw-contingenten open te voeren en niet via achterkamertjes te willen regelen.

3 Het einde van de plannen voor het zorghofje

Een van de initiatieven van de BVKA is om samen met de eigenaar van de schuur ex-Boudewijn en de Stichting Zorgcentra Rivierenland te zoeken naar een goede invulling als zorghofjes. Er is een oude brief van de Gemeente Buren waarin voor 12 eenheden contingenten voor deze locatie waren aangewezen. Er konden dus wooneenheden worden gebouwd, de reden voor de BVKA om veel energie in deze projectontwikkeling te steken. Al eerder berichtten we over de moeilijkheden in de samenwerking met de gemeente. Er is heel veel tijd gestoken in informatie uitwisseling op ambtelijk niveau. Er kwamen steeds wisselende vragen, er kwamen architectonische tekeningen maar opnieuw bleef de gemeente vragen om nadere uitwerkingen. Er kwamen steeds weer nieuwe problemen en we vroegen ons af hoe dat nu kwam. Het was blijkbaar niet mogelijk echt over de realisatie in gesprek te gaan met de ambtenaren.

We gingen onze werkwijze aanpassen door ook initiatief te nemen op bestuurlijk niveau. Om de ontwikkeling ook te verankeren is een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders geschreven met het verzoek om een gezamenlijke Letter of Intent te tekenen. Dit om de projectontwikkeling naar een uitvoeringsfase te tillen. Maar deze brief wordt niet beantwoord. We hebben herhaaldelijk op bestuurlijk niveau om een antwoord op ons schriftelijk verzoek gevraagd, tot nu toe is geen schriftelijke reactie van de gemeente vernomen. Wel bleek, dat een ambtelijk contact als afhandeling zou gelden: geen Letter of Intent dus.

Toen we in een ambtelijk overleg in het najaar te horen kregen dat erg geen contingenten meer waren voor dit project waren we sprakeloos. De oude contingenten waren bij de nieuwe verdeling verdwenen. Dat moest de gemeente toch al wel even geweten hebben. Nu was de kans op woningbouw op de locatie onmogelijk geworden. Het werd ons duidelijk dat er geen enkele medewerking van de Gemeente ging plaatsvinden. Dat had toch wel eerder aan ons verteld kunnen worden.

We hebben als reactie hierop onze samenwerking ( meer dan 4 jaar initiatieven, overleg met gemeente en omwonenden) met de eigenaar en de SZR moeten beëindigen, omdat we als BVKA zo geen enkele rol van betekenis meer kan spelen. Door gebrek aan het reguliere kernenoverleg, kunnen we dit onderwerp ook niet op de agenda plaatsen. Feitelijk is de rol van de BVKA nu even uitgespeeld en zien wij onze inspanningen om een zorghofje voor onze bewoners te realiseren in de voormalige stallen van Boudewijn als mislukt

We hopen van harte dat er toch wel een zorgcentrum kan komen in ons dorp. Uit ons onderzoek weten we van een behoefte aan zeker 20 zorgwoningen. We weten van nieuwe stappen door verschillende zorgaanbieders. Als de verhoudingen met de gemeente weer wat beter lopen kunnen we wellicht onze rol als bewonersvereniging weer oppakken en werken aan de leefbaarheid van ons dorp. En wellicht meehelpen aan een ontwikkeling elders in het dorp.

4 Problemen bij het omgevingsplan

In februari 2015 presenteert wethouder Van Alfen een nieuw omgevingsplan voor de gemeente Buren. De mogelijkheid wordt daarin aangegeven om projecten te ontwikkelen voor groen en de omgeving. De BVKA meldt zich aan om actief hierin te willen participeren.

We beleggen twee bewonersavonden in de voetbalkantine en er ontstaan een aantal project ideeën voor het dorp. Twee worden eruit gekozen om als eerste te realiseren: het klompenpad en de dorpsentree.

Het klompenpad heeft een grote groep betrokken dorpsgenoten die de uitwerking enthousiast ter hand nemen. Er komt een route van ca 14 kilometer, deels door boomgaarden en over landerijen, deels ook door Zoelen. Er wordt gewerkt aan een folder, gebiedsinformatie en het uitzetten van bebording. Ook beheersovereenkomsten met landeigenaren maken deel uit van de voorbereidingen, begeleid door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, door de Gemeente ingehuurd. We verwachten binnenkort het klompenpad feestelijk in gebruik te kunnen stellen. Dat loopt dus goed.

De plan voor de dorpsentree gaat over het opwaarderen van de rotonde en het verfraaien van de inrichting van de groenstroken naast de tennisvelden en het dorpshuis. Beide terreinen zijn geen visitekaartje voor de dorpsentree. Er is een initiatiefgroep van bewoners en experts en er komt een uitgebreid plan van aanpak. De groep werkt aan een lint van Lei-peren, duurzame bloemen-perken en mogelijkheden met bijzondere verlichting. De afstemming met het dorpshuis de Avezathen is belangrijk, die zijn in de initiatiefgroep ook actief.

Dan wordt medio 2016 bekend dat de Gemeenteraad besloten heeft de rotondes in de gehele gemeente te willen aanbesteden voor inrichting. Een complicatie daarbij is dat de rotondes feitelijk eigendom van de Provincie Gelderland zijn. De voorbereidende onderhandelingen gaan dus lang duren, terwijl ons plan waar we dan al geruime tijd mee bezig zijn eigenlijk al klaar is. De aanbestedingsaanpak van de Gemeente doorkruist de plannenmakerij voor het uitwerkingsplan voor de leefomgeving; het gaat over dezelfde rotonde. Na overleg met de Gemeente besluit de initiatiefgroep om het plan te formuleren als een Programma van eisen, dat in de aanbesteding kan meelopen. We leveren het in bij de gemeente voor de zomer.

In november is er een overleg tussen leden van de werkgroep Levend Landschap en de Gemeente Buren over de plannen in het landelijk gebied. Wat oneerbiedig is de boodschap: er liepen nogal wat planvormen ongecoördineerd naast elkaar op en er was onvoldoende budget om alle plannen te realiseren. De Gemeente beraadt zich nu op een volgorde waarbij de financiële mogelijkheden mede bepalend gaan zijn. In overleg met de gemeente hoe nu verder krijgt de initiatiefgroep ook te horen, dat er sprake is van een nieuwe prioriteitstelling ten aanzien van ons initiatief de dorpsentree. De volgorde in de Gemeentelijke behandeling zal zijn: eerst de gemeentelijke aanbesteding, dan een oplossing rond het tankstation, dan het PVE dorpsentree.

We voelen ons niet erg serieus genomen. We nemen het de gemeente kwalijk dat ze ons het dorp laten mobiliseren voor het omgevingsplan, terwijl er achteraf misschien helemaal geen geld voor realisatie is. Dat geld was overigens wel in het oorspronkelijke leefomgevingsplan opgenomen. Maar door de wisselingen in de ambtelijke bezetting en de bestuurlijke aansturing is er weer een plantraject dat dreigt te stranden.

Wij roepen de Gemeente op haar toezegging na te komen en werk te maken van het omgevingsplan. Dat er andere ontwikkelingstrajecten zijn kan zo zijn, maar wij willen juist helpen om ze voor ons dorp op hun plaats te laten landen. Wij willen graag met de gemeente beide trajecten voor de dorpsentree uitvoeren en de toegang tot ons dorp aanpakken. We willen niet wachten maar de plannen realiseren( waarvoor bij de start wel budget voor was).

Als initiatiefgroep hebben we een prachtig plan gemaakt, dat ook prima kan worden aanbesteed.

5 Het tankstation weer op de agenda

Het is alweer 6 jaar geleden dat het tankstation in het buitengebied bij de rotonde voor opwinding in het dorp zorgde. De eerste stukken dateren van 16 juni 2009. Op 13 oktober 2011 is er een zitting in het Gemeentehuis waar de Bewonersvereniging haar standpunt kenbaar maakt. Met een tumultueuze behandeling in de Gemeenteraad op 27 maart 2012 wordt een dubbelbesluit genomen. De ontwikkeling van het centrumplan en het tankstation worden met elkaar verbonden maar ook losgekoppeld. Daarna keerde gelukkig de rust in het dorp terug en op het vlak van de planvorming was het relatief rustig. Af en toe waren er wat plannen voor de centrumbebouwing, maar die kwamen niet verder in procedure om voor ons onduidelijke redenen.

Toch kwam in het overleg met de Gemeente het tankstation af en toe aan de orde. De BVKA gaf steeds aan welk standpunt zij inneemt:

 • DE BVKA is een sterk voorstander van de ontwikkeling van een centrumbebouwing in ons dorp, het liefste met aandacht voor een centrale winkelfunctie
 • Het voornemen met het tankstation op de locatie in het buitengebied is in strijd met gemeentelijk beleid (Gemeentelijk structuurplan 2009-2019. Bestemmingsplan buitengebied 2009) en besluiten op het vlak van de ruimtelijke ordening en de leefbaarheid. Het is ook in strijd met Provinciaal en Regionaal beleid.
 • De BVKA hecht aan de formele bestuurlijke besluitvorming (zoals rond de structuurvisie en het bestemmingsplan), kan zich goed vinden in de daarin opgenomen bescherming van het open buitengebied en neemt dus een standpunt in dat de ontwikkeling van het tankstation op de locatie in het buitengebied in strijd is met alle (ook door de Gemeenteraad) vastgestelde regelgeving.
 • De BVKA vindt het niet wenselijk dat de landschappelijke grens uit de Gemeentelijke Structuurvisie wordt overschreden door deze ontwikkeling. Ook het willen vestigen van winkelvoorzieningen buiten de kern haalt de mogelijkheid voor een volwaardig centrumplan onderuit. Er zijn voor beide voorstellen om de vastgestelde regelgeving te overtreden of te willen veranderen geen argumenten.
 • Er is geen sprake van een bescheiden tankstation. Het is geen verplaatste dorpsvoorziening maar een behoorlijk opgeschaalde vestiging. Het initiatief is een industriële vestiging, eerder een “autohof” dan een tankperron. Het gaat om grote servicegebouwen, gewoon een industriehal. Ook een reclame zuil van 15 meter hoog geeft aan, dat het wervingsgebied de A15 zal zijn. We hebben indicaties dat een uitbreiding van de plannen van 2009 al in de maak zijn doordat aanliggend grondgebied ook door de eigenaar verworven zou zijn. Het argument van het zogenoemd verplaatsen is dus niet gegrond.
 • De locatie nabij de rotonde in het buitengebied mag geen eerste aanzet tot het sluipend ontwikkelen van een grootschalig industrieterrein in de oksel van de Betuwe corridor worden. Het is in strijd met het regionale beleid op industriële vestigingen. Een eerste industriële vestiging daar toestaan zal leiden tot een gaandeweg volgroeien van dan de een, dan de andere ontwikkeling. Op termijn loopt het oksel gebied dan vol met industriële bebouwing, zoals te zien is langs veel dergelijke punten langs de snelwegen. De eerste stap tot het laten vollopen van het industrie-gebied moet niet worden genomen.
 • Het groene en dorpse karakter van Kerk-Avezaath moet bij de dorpsentree worden behouden. Het is een landelijk dorp, dat niet moet worden ingepakt door een industrieterrein. Dat zal de waarde van veel dorpspanden aantasten (planologische schade)
 • De veiligheid voor fietsers, fietsroute naar scholen in Tiel, Geldermalsen en Culemborg is belangrijk. Nu al is de rotonde in de spits vaak erg vol. Nieuwe verkeer aantrekkende functies dragen niet bij aan de veiligheid. Zeker niet als de aansluiting via de zijwegen plaatsvindt, waarop ook de fietsers zich bevinden. De mix van vrachtwagens en fietsers is ongewenst.
 • De milieuveiligheid van een verkooppunt voor brandstoffen zo direct naast de woningbouw ( aan de overkant van de straat) wordt in de argumentatie onvoldoende aandacht gegeven. Het is onbegrijpelijk om de voorziening uit het centrum te verplaatsen (wegens milieuaspecten?) en te plaatsen direct aangrenzend aan een ander woongebied. Dan heeft de hele operatie geen milieuwinst.
 • Er zijn voldoende tankstations in de omgeving en recent is ook plan voor een nieuw tankstation in ontwikkeling gekomen bij de afslag Tiel.
 • Nationale trend is dat brandstofverkoop alleen rendabel is door aanvullende activiteiten te ondernemen. Met het toestaan van het tankstation wordt de eerste stap gezet in ongewenst ontwikkelingstraject van steeds meer industriële activiteiten op die locatie.
 • De BVKA vertegenwoordigt 70% van de huishoudens in KA en geeft een duidelijk signaal af dat deze ontwikkeling door de dorpsgenoten ongewenst is. Herhaaldelijk wordt het bestuur hierop geattendeerd door leden. De BVKA snapt niet dat de Gemeente telkens weer dit initiatief op de agenda zet en vraagt zich af vanuit welk belang dat gebeurt.
 • De ontwikkeling is een belangrijke beleidsaangelegenheid en valt onder het convenant met de Gemeente Buren. Er is hierover geen geagendeerd kernenoverleg geweest, waardoor de Gemeente procedureel tekort schiet in de uitvoering van het convenant. In bilateraal en ambtelijk overleg geeft de BVKA telkens aan het tankstation voornemen niet te ondersteunen. Ook dat een formeel juridische traject zal worden ingezet als onverhoopt toch een plan in procedure mocht komen.

Begin 2016 krijgen we een signalen dat er weer iets speelt rond het tankstation. De BVKA maakt op 25 januari een afspraak met wethouder de Ronde waarin we ons standpunt nog maar weer eens duidelijk maken. De Ronde stelt: er komt zeker geen industrieterrein bij Kerk-Avezaath. De afwikkeling van het dossier met het dubbelbesluit vergt wel aandacht. Op 14 maart 2016 hebben we de bijeenkomst ‘Schouw dorpsentree in het kader van het omgevingsplan gehad, waar een nieuwe “projectleider tankstation” aanschoof. Op 30 juni hebben we ambtelijk overleg op het gemeentehuis gehad, waar we opnieuw horen dat het dossier zal worden opgepakt. Er volgt een toelichting op een ambtelijk standpunt, dat ons als een nieuwe schriftlezing voorkomt. Om de nieuwe ambtenaar duidelijk te maken wat er heeft gespeeld in 2011 (waar zij niet bij was), sturen we stukken op. Dat leidt niet tot een nadere kennisuitwisseling waar we wel om vragen.

In een Openbare informatiebijeenkomst met de Gemeenteraad op 22 november horen we van de nieuwe wethouder Benschop- van Eldik opnieuw dat er werk gemaakt gaat worden van het dossier tankstation. Nu wordt er zelfs prioriteit aan gegeven. We geven weer opnieuw ons standpunt en vragen ons af waarom dit nu weer opeens in behandeling moet komen. Er kunnen nu geen hangende dossiers meer bestaan is het argument. We geven opnieuw aan dat we een procedure tot aan de Raad van State zullen doorlopen om de Gemeente aan haar eigen beleid te houden. En we geven ook aan dat we die procedure met de voorliggende stukken zullen winnen. Wij hebben liever overleg zodat het niet zover hoeft te komen en de gemeente met hoge kosten komt te zitten.

We geven de Gemeente ook aan dat we ons grote zorgen maken over de wijze waarop de Gemeente Buren deze zaak nu aanpakt. Wij zitten helemaal niet te wachten op weer een dilemma in het dorp met veel emoties. Wij willen een professionele procedure, waarbij er recht gedaan wordt aan de wet en regelgeving die in de Gemeente door de Gemeenteraad is vastgesteld. Daarbij horen geen achterkamertjes-afspraken, maar een transparante besluitvorming, waarbij ook de Gemeenteraad een rol speelt. Dat is immers in een amendement van de Raad zo vastgesteld. Wij willen niet dat er nu een onderhandse situatie ontstaat, waarbij het Gemeentelijk Beleid wordt gepasseerd. We willen al helemaal niet dat de Gemeenteraad alleen maar achteraf kan evalueren of de aanpak wel goed verlopen is. Zo heeft de Gemeente in het verleden al meer schade gezien. De BVKA verwacht helaas over dit dossier nogmaals te gaan berichten.

 

Hoe nu verder.

We zijn als Bewonersvereniging Kerk-Avezaath in een rare positie terecht gekomen. Er is een goede regeling met de Gemeente Buren ( het convenant). De uitwerking kon veel beter, maar toch was het de basis voor veel activiteiten als het dorpsplan en verschillende initiatieven op het vlak van de RO en de WMO.

We zijn al jaren bezig de Gemeente aan te geven op welke wijze een betere uitwerking aan het convenant kan worden gegeven. De samenwerking met de gemeente kan minder vrijblijvend en meer gericht op resultaten worden. Op enkele beleidsterreinen hebben we deze samenwerking en hopen dat ze ook naar andere werkterreinen doorgezet kan worden.

Maar ook in die tijd komt er een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Dat gaat zoeken naar vormen van participatie, zoals in het coalitieakkoord is aangegeven. Die participatievormen bestaan voor de BVKA al sinds 2007, of zelfs al sinds 2001. Maar de gemeente doet nu een inventarisatie alsof er een nieuwe vorm van samenwerking uitgevonden moet worden. Wat ons betreft moet de vrijblijvendheid eraf, dan voldoet de structuur uit het convenant prima. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.

In de praktijk ligt ons voortgangsoverleg met de Gemeente nu al sinds feitelijk 2014 stil ligt. Onze aandachtspunten worden niet meer door de Gemeente opgepakt en we zijn helaas genoodzaakt uit enkele initiatieven weg te stappen. Er blijven ernstige beleidspunten liggen (zoals de ontwikkelingen rondom de Betuwe Corridor) en over de leefbaarheid van ons dorp maken we ons steeds meer zorgen. Daarnaast maken we ons zorgen over het doordrukken van ontwikkelingen, die in strijd zijn met het gemeentelijke beleid en de afspraken die daarover gemaakt zijn in de Gemeenteraad.

Er komt een nieuwe omgevingswet, die voor veel veranderingen gaat zorgen. Wij willen ons dorpsplan daarop aanpassen, ons voorbereiden op de nieuwe toekomst. Dat we nu geen functionerend overleg hebben met de Gemeente Buren, daarover zijn we heel erg ontevreden.

      

Met de wethouder Benschop- van Eldik is afgesproken dat we in het nieuwe jaar het overleg weer gaan oppakken. Hopelijk kunnen we weer gaan werken aan resultaten voor het dorp. Wat ons betreft groeit de participatie verder.