Stukken voor de ALV

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 3/3/14
  3. Vaststelling Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.
  4. Vaststelling jaarcijfers 2014
  5. Decharge bestuur 2014
  6. Vaststelling begroting 2015
  7. Samenstelling Bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting om uiterlijk 20.00u

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSVERENIGING

3 maart 2014 te Kerk-Avezaath

Aanwezige bestuursleden:

                                           Peter Thijssen, voorzitter

                                           Jan Vermeulen, oud secretaris

                                          Paul Kersten, secretaris (notulen)

                                           Aart Keij, penningmeester

                                         Jacob Dijk

                                           Wim van der Hoorn

                                           Roos Ferdinandus

                                          Jeroen de Korte

                                           Patricia de Kock

Aanwezige leden:           18 leden

1.Openingswoord

De voorzitter (Peter Thijssen) opent de vergadering om 19.00 uur. Namens het bestuur heet hij de aanwezigen van harte welkom op de algemene ledenvergadering 2014 van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

2.Notulen ALV 2013

De voorzitter verwijst naar de publicatie van de notulen op de website van de vereniging. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, waarna de notulen met algemene instemming werden vastgesteld.

3.Jaarverslag 2013

De voorzitter licht het jaarverslag kort toe. Hij geeft aan dat er een selectie van onderwerpen is gemaakt, maar dat de Bewonersvereniging zich wel met veel meer onderwerpen bezig houdt dan uit het jaarverslag blijkt. Naar aanleiding van het verslag komen er enkele opmerkingen. Tijdens de Oogstmarkt was er te weinig toezicht op de jeugd tijdens het optreden van de zanggroep Elstar. In enkele kramen was geen elektriciteit. Sommige vrijwilligers die toegezegd hadden te helpen kwamen niet opdagen. De voorzitter reageert en geeft aan dat dit aandachtspunten voor de volgende oogstmarkt zullen zijn. Overigens waren de roofvogels geweldig. Zonder verdere aanpassingen wordt het jaarverslag unaniem goedgekeurd.

4.Financieel verslag 2013

De penningmeester Aart Keij licht het verslag 2013 toe en benoemt de belangrijkste punten. Opmerkelijk is dat twee leden een dubbel bedrag (10 Euro) betalen, een hint voor de toekomst? Er is een eigen reserve van 5713 Euro, best wel veel voor een kleine vereniging. Via het Wmo budget konden daarmee verband houdende onkosten worden ondergebracht. Er is een vraag over de post Schoolsubsidie, die wordt toegelicht als een actie om de schoolpleincommissie buiten de vereniging om te helpen.

5.Begroting 2014

De penningmeester licht de begroting 2014 toe en er zijn geen vragen.

6.Kascommissie

De kascommissie , die bestaat uit Roef de Wit en Henk Lubbers, geeft aan dat de administratie er perfect uitziet en hulde voor de penningmeester. Er volgt een decharge en applaus voor Aart Keij. De heer de Wit treed af als lid van de kascommissie.

7.Nieuw lid kascommissie

Het reserve lid van de kascommissie Eduard de Bièvre schuift volgens de traditie door als lid van de commissie. Nieuw reserve lid wordt de heer Andernach.

8.Afscheid bestuursleden

De voorzitter staat stil bij de rol van de aftredende secretaris Jan Vermeulen. Kernwoorden uit zijn speech zijn: bestuurder van het eerste uur, gepassioneerd, oog voor de hoofdlijnen en details, centrale figuur in het dorp en in het bestuur, wel eens prioriteiten discussie in het gezin, schepje er boven op, initiatiefrijk. Jan stapt nu uit een goed draaiende bewonersvereniging en kan daar trots op zijn. Er is een goed wederzijds vertrouwen en het bestuur kijkt met veel plezier terug op een goede samenwerking.

Het bestuur ziet het vertrek van Jan als een voor hem noodzakelijke time out en verwacht dat Jan wel weer actief gaat worden in de toekomst. Om dat mogelijk te maken en de terugkeer te faciliteren is Jan Vermeulen benoemd tot Erelid van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath. Daartoe is een oorkonde overhandigd, evenals een boeket voor Jet Vermeulen als dank voor haar steun op de achtergrond.

9.Nieuwe bestuursleden

De voorzitter meldt twee nieuwe bestuursleden aan. Patricia de Kock wordt echt met algemene stemmen verwelkomd. Paul Kersten neemt de taak van Jan Vermeulen als secretaris over. Alle relevante stukken zijn in een uitstekend digitaal archief door Jan aan Paul overgedragen. Ook neemt Paul de rol van Webmaster op zich. Ook Paul wordt met algemene stemmen welkom geheten in het bestuur. De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun vertrouwen en roept op om via de website kenbaar te maken als er vrijwilligers zijn om te helpen bij de bewonersvereniging.

10.Rondvraag

De heer de Kock vraagt hoe de verbindingen liggen met de andere verenigingen in het dorp en of het niet eens goed is om ze in een gezamenlijk overleg bij elkaar te roepen. Dit om kennis uit te wisselen en gezien de ontwikkelingen bij de gemeente die kunnen leiden tot problemen bij het voortbestaan van de afzonderlijke verenigingen. Ook vraagt hij aandacht voor een betere manier waarop de afstemming tussen de werkgroepen en het bestuur plaatsvindt. De voorzitter geeft aan dat dit aandachtspunten voor het bestuur zijn en dat de website ook een middel wordt om de communicatie in het dorp te verbeteren.

Naar aanleiding daarvan komt een discussie op gang over klachten van bewoners, de rol van andere dorpswebsites en de mogelijkheden om positieve informatie en kennisuitwisseling te stimuleren.

De heer Kaarsemaker geeft een suggestie aan het bestuur meer aandacht te geven aan de communicatie voor de ALV, zodat er meer leden komen. Bij de opening van het mantelpunt waren veel bewoners, nu op de ALV zijn er (onterecht) erg weinig en dat is jammer. De voorzitter geeft aan dat dit een terugkerend aandachtspunt is en dat we nu via het politiek debat hebben geprobeerd om meer aandacht te krijgen. Het aantal aanwezige leden voor de ALV is veel groter dan vorig jaar, maar nog veel te weinig. Het blijft moeilijk voor een verplicht nummer als de jaarvergadering.

11.Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 19.45 uur onder dankzegging naar de leden en de bestuursleden.

 

Jaarverslag 2014 Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

 

Bestuursactiviteiten.

Naast de reguliere maandelijkse Bestuursvergaderingen, waarin alle lopende en actuele kwesties besproken worden, zijn de volgende zaken te melden:

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft in 2014 slechts één keer een halfjaar overleg met de wethouder Sander van Alfen plaatsgevonden. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de naleving van het convenant wat destijds tussen de Gemeente Buren en de Bewonersvereniging werd afgesloten.

Geconstateerd werd dat de naleving van dit convenant door de Gemeente Buren aanscherping behoeft. Hetgeen ook door de wethouder werd toegezegd.

2014 was ook het jaar waarin de nieuwe Gemeenteraad werd gekozen.

De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath heeft op 3 maart 2014 aansluitend op de Algemene Ledenvergadering een politieke debatavond in het Dorpshuis georganiseerd. De belangstelling daarvoor was groot.

Er werd onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, mr. F. de Haas van Dorsser (oud notaris), door alle politieke partijen gereageerd op diverse stellingen die men van tevoren had ontvangen. Op deze manier konden de aanwezige dorpsbewoners een beter inzicht krijgen in waar de politieke partijen in de Gemeente Buren voor staan, en naar gelang hun stem uitbrengen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd afscheid genomen van Jan Vermeulen, secretaris, medeoprichter van de Bewonersvereniging en Bestuurslid vanaf het eerste uur. De voorzitter stond uitgebreid stil bij de enorme verdiensten die Jan Vermeulen voor de Bewonersvereniging heeft gehad en waar veel waardering voor is. Daarom werd Jan Vermeulen als eerste persoon benoemd tot erelid van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

De functie van de secretaris wordt per 1 januari 2014 ingevuld door Paul Kersten.

Paul Kersten heeft zich in 2014 ontfermd over de website van de Bewonersvereniging. De website is op nieuwe software gebouwd aangepast aan de nieuwe eisen van data-beheer. Er is afgelopen jaar veel beeldmateriaal op de site geplaatst en ingespeeld op actuele ontwikkelingen, waarvoor een speciale pagina’s zijn gemaakt. Sinds die tijd is het aantal “hits” in 2014 beduidend toegenomen ( gemiddeld meer dan 400 pagina’s per week bekeken; in december stond de teller op 35.411 hits sinds de start van de nieuwe site).

Leden van het Bestuur zijn aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten (o.a. Ogen & oren van het Dorp, Gebiedsteams, Contactavond met de kernen) die door de Gemeente Buren georganiseerd waren in het kader van de aankomende en ingrijpende wijzigingen in het Zorgstelsel dat per 1 januari 2015 grotendeels onder de regie van de Gemeentes gaat vallen.

Natuurlijk zijn de Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie en het afscheid van de wethouder Gerry van der Donk – van Andel door het Bestuur bezocht.

Aan het eind van 2014 werd de Bewonersvereniging met een vervelende kwestie rond het bestemmingsplan Teisterbant geconfronteerd. Voor details zie hoofdstuk Werkgroep Ruimtelijke ordening.

Dat vroeg om een snelle actie van het Bestuur. Het Bestuur zond een brief aan het College van Burgemeester & Wethouders. Vervolgens vond op korte termijn, op 16 december, een gesprek hierover plaats met de verantwoordelijk wethouder , de heer I. Lautenbach. En door het Bestuur is meteen een voorziening (bezwaarschrift) ingediend tegen bestemmingsplanwijziging.

Algemeen.

Er is weer deelgenomen aan de landelijke Opschoondag op 29 maart 2014. Gelukkig hebben de organisatoren ondersteuning van de sponsors, de AVRI, en het Cafe Zomerzorg. Er zijn enthousiaste ouders en kinderen actief die zwerfvuil uit het dorp hebben opgehaald.

De traditionele deelname aan de RABO-sponsorfietstocht vond plaats op 28 juni 2014. Er is een bedrag bijeen gefietst voor de Bewonersvereniging door een groepje bewoners, maar het was vooral ook erg gezellig.

Het programma Zomer in Gelderland was zonder meer het hoogtepunt in het dorpsleven 2014. De bewonersvereniging heeft de uitnodiging van TV Gelderland opgepakt en er zijn heel voorspoedig drie groepen en trekkers uit het dorp opgestaan, die ieder hun onderdeel vorm hebben gegeven. Door een goede communicatie en de inzet van de vrijwilligers is er een groot succes van gemaakt. Het spelteam, de parade van verenigingen, het toneelstukje, de selfies met de appel en de quiz hebben een hele leuke dag opgeleverd. Door de gulle inzet van de sponsoren was er na de uitzending een heel druk bezochte barbecue met meer dan 700 deelnemers. En dat voor ons kleine dorp. In de evaluatie was te horen, dat het door heel veel deelnemers fantastisch werd gevonden dat de saamhorigheid in het dorp zo groot was. Er was geen negatief geluid gehoord. De uitzending heeft ook een mooi bedrag opgebracht ter verfraaiing van het schoolplein.

Het Avezaaths Nieuws (HAN) het halfjaar periodiek van de Bewonersvereniging, is ook in 2014 weer 2 keer verschenen met lezenswaardige artikelen.

Daarnaast zijn in 2014 ook de nodige Nieuwsbrieven verschenen om de inwoners snel te kunnen informeren over actuele zaken.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening.

De werkgroep heeft gedurende het hele jaar steeds activiteiten ontwikkeld rond het Teisterbant plan. Vanuit de doelstelling, dat groei noodzakelijk is de leefbaarheid in het dorp te stimuleren zijn steeds initiatieven ondernomen om de trage en stroperige projectontwikkeling van de bouwlocatie te stimuleren. Er is erg positief gereageerd op de vaststelling van het gemeentelijke beleidsplan Teisterbant, waarin de bouwopgave is neergelegd. Vervolgens is er in samenwerking met de gemeente een woningonderzoek uitgevoerd in augustus. Daarvoor hebben we met de grondeigenaren overleg gevoerd of er belangstelling was voor de opstart van een Community of Practice om nieuwe technieken van projectontwikkeling op het plan los te laten. Toch heeft de bewonersvereniging niet het gevoel, dat we dit jaar erg zijn opgeschoten. Integendeel, de ontwikkelingen in december hebben laten zien, dat de plannen werkelijk gevaar lopen in het geheel niet tot realisatie te komen. Ook in 2015 zullen we heel actief de gemeente blijven achtervolgen met de in het verleden gedane toezegging voor de groei-ontwikkeling.

Wel zijn er positieve ontwikkelingen te melden rondom de vestiging van zorghofjes in Kerk-Avezaath. Samen met de eigenaar, de toekomstige exploitant, de Gemeente Buren en in samenspraak met de omwonenden zijn veel activiteiten uitgevoerd om de projectplannen voor de “Schuren Boudewijn” gestalte te geven. Ook hier vergt de voortgang een grote volharding, die volgend jaar gaat leiden tot een concreet projectplan. De Bewonersvereniging is heel blij met deze belangrijke opvulling van een van de lege plekken in ons dorp.

Werkgroep Wmo.

Maandag 24 februari 2014 was een belangrijk moment voor de werkgroep Wmo. Op die dag werd namelijk onder grote belangstelling officieel het Mantelpunt geopend en het bijbehorende logo onthuld door de toenmalige wethouder, mevrouw Gerry van der Donk – van Andel. Ook de burgemeester, de heer J. de Boer, was hierbij aanwezig.

Om het aanschouwelijk te maken voor de aanwezigen wat de bedoeling is van het Mantelpunt, werd door leden van de Toneelvereniging van de Oranjevereniging Kerk-Avezaath met groot enthousiasme een aantal voorbeelden verbeeld. Hetgeen duidelijk bij het publiek zeer in de smaak viel en veel herkenning opriep.

Het Mantelpunt mocht in 2014 2x per week gratis gebruik maken van ruimte die door het Dorpshuis De Avezathen beschikbaar werd gesteld.

In 2014 is vooralsnog een beperkt beroep gedaan op het Mantelpunt.

Wel blijkt dat door de aanwezigheid/bekendheid van het Mantelpunt ook een andere categorie zorgvragers zonder mantelzorgers is in het dorp met een andere type vraag.

Daarover is diverse malen uitgebreid gesproken met de ruim 24 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Mantelpunt.

Ook in de Werkgroep Wmo van de Bewonersvereniging, waar het Mantelpunt bedacht is, worden de ontwikkelingen in de zorg (o.a de komst van Gebiedsteams) en de afstemming met het Mantelpunt, nauwlettend in de gaten gehouden. En waar nodig heeft in 2014 al bijstelling plaatsgevonden.

Tot slot.

De samenleving is aan het veranderen. Mensen moeten het steeds meer zelf uitzoeken en zijn meer op elkaar aangewezen. De eerste bewegingen daarvan waren al in 2014 merkbaar. De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath is constant bezig om te kijken hoe op de kleine schaal van een dorp daar in gezamenlijkheid een antwoord op gevonden kan worden. Richtinggevend is daarbij de slogan: In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

Daar zijn vrijwilligers bij nodig. En gelukkig zijn er in Kerk-Avezaath nog steeds inwoners te vinden die op vrijwillige basis iets voor een dorpsgemeenschap willen doen. Daar zijn we heel blij mee! En we willen bij deze dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2014!

Tegelijkertijd blijft er altijd een tekort aan vrijwilligers. We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Dus….?

 

 

Financiele Begroting Bewonersvereniging
Kerk-Avezaath 2015

Contributie Jaarleden

1725,00

 

Jaar vergadering [andere invulling]

450,00

 
     

huur geluids instalatie -e.v.t.

75,00

 

Rentenbijschrijving 2013

95,00

       
     

Bestuurskosten [naar model2013]

200,00

 

Convenant bijdrage Gem. Buren

330,00

       
     

Kosten vrijwilligersavond

250,00

 

Sponsorbijdrage Uiterwaarde

250,00

       
     

Incasso en Bank Kosten

145,00

 

Bijdrage Rabo Sponsor Fietstocht

200,00

       

t.g.v Oogstmarkt

   

Div Vergaderingen [nadere invulling]

350,00

 
           
     

Beheer en ontwikkeing Website

200,00

 
           
     

Communicatie en verspreiding

250,00

 
           
     

Onvoorzien

280,00

 
           
     

Resevering Oogstmarkt     2015

200,00

 
           
     

Secretariaat Kosten

200,00

 
 

2600,00

   

2600,00

 
           
           

zo hebben we een sluitende   begroting

   

 

verlies en winst rekening 2014

       

saldi 01-01-2014

€       32.292,04

     
         

Ontvangen Ledengelden

1.990,00  

Bankkosten

217,01

 
   

Jaarvergadering        

308,08

 

Convenant bijdrage Gem. Buren

   345,00

Onk.afscheid J Vermeulen

50,00

 
   

W.A. Zeker Polis

236,18

 

Ontvangen Rente

   100,00

Folder verspreiding

85,00

 
   

Secretriaat Kosten

125,00

 

Reclame bijdrage Uiterwaarden

   250,00

Internet service

118,76

 
   

Div Onk. Op declaratie basis

127,49

 

Rabo Fietstocht t.g.v.Oogstmarkt

   120,00

     
   

W.m.o. Declaratie's

1.726,09

 
 

€       35.097,04

 

2.993,61

 
         

Saldo 31-12-2014 Betaalrekening

246,43

     

                                     Spaarrekening

31.856,90

     

totaal beide Rekeningen

32.103,43

Rest W.m.o.   Budget         € 24852,33

 
   

Batig Saldo Bewonersver € 7251,10

 

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

vrijdag 6 maart, aanvang 19:00 uur in het Dorpshuis de Avezathen

 

Op vrijdag 6 maart hebben we een interessant programma voor u in petto. Als vereniging hebben wij ons verplicht onze activiteiten jaarlijks met onze leden te evalueren. Dit betekent dat we starten om 19.00 uur met het verslag van de vorige Jaarvergadering, het Jaarverslag 2014 en de financiële verantwoording van de inkomsten & de uitgaven.

Na een korte pauze starten we om 20.00 uur we met het interactieve deel van de avond. We gaan 20 jaar terug in de tijd en leggen de verbanden met de huidige, sterk veranderende samenleving.

Als de nood hoog is.

Februari 1995. Welke Betuwenaar heeft geen herinneringen aan die spannende, bijna watersnoodramp? Alweer 20 jaar geleden. Een moment om bij stil te staan middels het tonen van een DVD met beelden uit die tijd en foto’s.

Aansluitend zullen we de relatie leggen tussen de overeenkomsten en verschillen van die periode in 1995, waarin een grote samenhorigheid ontstond toen die noodzakelijk was, en de huidige tijd waarin de participatiesamenleving het antwoord lijkt te zijn op de terugtrekkende overheid.

Er wordt naar u geluisterd!

Er is een doorbraak in het denken bij beleidsmakers. De Gemeente Buren gaat uit van uw ideeën en zoekt met u hoe die gerealiseerd kunnen worden.

We hebben een platform gecreëerd waar u uw ideeën, visie en suggesties kwijt kunt bij het zogenaamde Omgevingsplan. De Gemeente is aanwezig om met u de dialoog aan te gaan. Ook eerdere zaken die niet naar tevredenheid zijn verlopen (groenbeheer als voorbeeld) kunnen opnieuw vorm krijgen.

Het is dè kans om rechtstreeks invloed te hebben op en betrokken te raken bij hoe de omgeving van ons mooie dorp Kerk-Avezaath er uit gaat zien! Laat deze kans niet lopen!

Noteert u alvast de datum en het tijdstip in uw agenda? Binnenkort zullen we u nader informeren over de precieze invulling van de avond. Namens het Bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath,

Met vriendelijke groet,

Peter Thijssen, Voorzitter Bewonersvereniging Kerk-Avezaath