Graag nodigt het bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath de leden uit om op

Donderdag 01 juni 2017 aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

Dit zal plaatsvinden in dorpshuis de Avezathen.

Ons vaste onderdeel jaarvergadering start om 19.00 uur uur en is alleen voor leden toegankelijk.

Zie hiervoor programma voor Leden.

De bijbehorende stukken staan op deze pagina meer onderaan op volgorde van de agenda

Vanaf  20.00 uur is de deur open voor alle dorpsbewoners.

We willen u graag spreken over een aantal actuele zaken in ons dorp en

de toekomst van ons dorp

Fleur Gaarthuis vertelt hoe het staat met het mantelpunt.

Het dorpsplan: Gemaakt in 2010, een aantal doelstellingen zijn gehaald! Een aantal ook niet. Graag willen we het dorpsplan gaan actualiseren. Daar gaan we deze avond actief mee aan de slag. Wat vindt u daarin belangrijk?

 

De commissie Ruimtelijke Ordening licht toe wat de de nieuwe omgevingswet betekent voor Kerk-Avezaath.

Hoe vergroten we de sociale samenhang in het dorp? Welke initiatieven zijn er al en hoe brengen we die onder de aandacht?

Hoe gaat het met de school en verenigingen in Kerk-Avezaath?

Hoe kunnen we als kleine kern goed contact houden met de gemeente over ontwikkelingen?

En wat verwacht u daarin van de Bewonersvereniging?

De A15 en de Betuwelijn, kunnen we daarover nog bijzonderheden verwachten?

Zoals u ziet onderwerpen die ons allemaal aangaan, dus kom a.u.b. op 1 juni en deel uw ideeën.

Programma  ALV 1 juni 2017

Agenda voor leden van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath : 19.00 uur

 1.  Openingswoord
 2. Notulen ALV 2016
 3. Jaarverslag 2016
 4. Financieel verslag 2016
 5. Begroting 2017
 6. Van de kascommissie
 7. Decharge van het bestuur
 8. Aftredende bestuursleden en voorstel nieuwe bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting om 19.45

Pauze  19.45 – 20.00

Voor alle dorpsbewoners : De Toekomst van het dorp : 20.00

 

 1. Voortgangsverslag van de dorpscontactpersoon Mantelpunt Fleur Gaarthuis.
 2. Discussie toekomst dorpsplan en overige ontwikkelingen.

Afsluiting ca. 22.00 uur

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSVERENIGING KERK-AVEZAATH

2016

                                                                                    

Aanwezige leden:           27 leden

 1. Openingswoord

De voorzitter (Peter Thijssen) opent de vergadering om 19.00 uur. Namens het bestuur heet hij de aanwezigen van harte welkom op de algemene ledenvergadering 2016 van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

 1. Notulen ALV 2015

De voorzitter verwijst naar de publicatie van de notulen op de website van de vereniging. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, waarna de notulen met algemene instemming werden vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2015

De voorzitter geeft aan dat de stukken wat laat op de website zijn verschenen. Vervolgens worden de verschillende onderwerpen nog kort toegelicht. Er is een vraag over de gang van zaken bij de zorghofjes. Een andere vraag gaat over de tot standkoming van het klompenpad. Er is een korte discussie over wat er in relatie tot de Gemeente beter had gekund. Vervolgens wordt het jaarverslag vastgesteld.

 1. Financieel verslag 2015

De penningmeester Aart Keij licht het verslag 2015 toe en benoemt de belangrijkste punten. Er is een vraag over de oogstmarkt en de geringe opbrengsten in financiële zin voor de bewonersvereniging. Qua opbrengsten is de oogstmarkt geen succes, maar als verbindende dorpsgebeurtenis is er wel degelijk een belang.

Er zijn ook minder opbrengsten in 2015 vanuit de leden, dat komt door de dubbeltelling bij de introductie van de IBAN nummers in 2014. Toen zijn er een aantal leden geweest die twee maal het lidmaatschap hebben betaald en dat zo hebben laten staan. Er is een aanwas van 26 nieuwe leden. Er is een vraag over de internet kosten en wat daarvoor (gezien het lage bedag) voor is gedaan. Ook hier geldt dat er veel vrijwilligerswerk is gestoken is, zodat de kosten laag blijven.Er is een vraag over de verzekering voor de vrijwilligers. Het blijkt dat de Gemeente Buren een verzekering heeft waaronder vrijwilligerswerk valt. Daarom is de verzekering die de bewonersvereniging extra had afgesloten niet meer noodzakelijk en is opgezegd.Er is een vraag of alle activiteiten wel onder die dekking vallen en het bestuur geeft aan dat daarvan wordt uitgegaan.

Het financieel verslag over 2015 wordt goedgekeurd.

 1. Kascommissie

Namens de kascommissie voert Henk Andernach het woord. Ze heeft de boeken gecontroleerd en ze zijn het er helemaal mee eens. De WMO-gelden zijn afzonderlijk in de boekhouding opgenomen. Er volgt een decharge onder dankzegging voor Aart Keij.

De heren de Wit en Spies komen de kascommissie 2016 versterken.

 1. Begroting 2015

De penningmeester licht de begroting 2015 toe. De nieuwe penningmeester zal het komende jaar de kosten voor de Vereniging en de kosten voor het WMO-traject nog verser uit elkaar halen en afzonderlijk rapporteren. Voor de rest zijn er geen grote veranderingen in de opzet van de financieren voorzien. De begroting wordt goedgekeurd.

 1. Decharge bestuursactiviteiten 2015

Onder applaus wordt het bestuur voor de activiteiten in 2015 decharge verleend.

 1. Wisseling bestuursleden.

De voorzitter neemt afscheid van de bestuursleden Jacob Dijk en Aart Keij, die beiden tot erelid van de Bewwonersvereniging Kerk-Avezaath worden benoemd.

De nieuwe bestuursleden Anja van Malsen (penningmeester), Renee Bongers en Wim Hobee worden voorgesteld en benoemd.

 1. Afsluiting

 

Er zijn geen punten voor de rondvraag en de ALV over het jaar  2015 wordt afgesloten.

Jaarverslag 2016

 • Omgevingsplan Klompenpad en rotonde

Met een grote groep vrijwilligers (rond de 15 personen en een harde kern van ongeveer 10 bewoners uit Kerk-Avezaath en Zoelen) is het Teisterbantpad ontworpen, uitgezet en gerealiseerd. Vanuit de Stichting Gelders Landschapsbeheer zijn wel heel goed geholpen en de Gemeente Buren heeft op de achtergrond de voorwaarden voor het pad gescvhapen. En de kosten betaald, waarmee we heel blij zijn. In een feestelijke opening zijn alle betrokken in het zonnetje gezet en bedankt, waarna het wandelen kon beginnen. We zien best veel wandelaars op het pad. Dat kan je vooral zien op de onderdelen waar met de grondeigenaren een deals is gemaakt om over velden en door boomgaarden te lopen. Ook uit de reacties van de wandelaars krijgen we te horen, dat dit juist de mooiste gedeelten van het pad zijn. Er is een beheersgroepje, die het onderhoud van het pad doet en regelmatig kijkt of de bordjes, bruggetjes en overstapjes nog goed er bij liggen. Al met al een mooi wandelpad erbij gekomen.

 • Enthousiaste vrijwilligers voor het Mantelpunt

Een heel bijzonder jaar voor het mantelpunt is dit geweest. Niet alleen omdat de dorps coördinator Fleur Gaarthuis liet zien wat een dergelijke functie inhoud, maar vooral ook omdat daarmee daadwerkelijk het aantal hulpvragen steeg en kon worden ingevuld. Fleur zal daar in de ALV zelf over vertellen.

Inmiddels is vanuit het bestuur vooral gewerkt aan het vervolg van de financiele subsidie voor de komende periode. Daarbij is er lang nog onzekerheid. Gelukkig blijven er in ons dorp voldoende vrijwilligers beschikbaar. Er is een verschuiving van de ondersteuning voor de mantelzorgers naar een invulling van hulpvragen. Maar volop wordt gewerkt aan de slogan: in Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor

 • Kroonringen

De preventiegroep heeft (met name Wim Hobee) het voor elkaar gekregen dat de kroonringen voor het plasticafval in heel het dorp zijn opgehangen. Dat ziet er veel beter uit en zorgt ervoor dat de plasticzakken niet door de straten waaien. Er was heel wat vooroverleg met de AVRI en de Gemeente Buren voor nodig. Het resultaat mag gezien worden.

 • Communicatie gemeente

Met het plaatsen van een aantal lange brieven aan de gemeente heeft de Bewonersvereniging verslag gedaan van de (teleurstellende) vorderingen in het overleg met de Gemeente Buren. Toen we vanuit het bestuur steeds meer voelden dat we niet veel verder kwamen hebben we de aanpak van het overleg verandert. We zijn gaan praten met de Burgemeester, de Politieke partijen en vaker rechtstreeks contact gezocht met de wethouders. Toen we zagen dat er veel nieuwe ambtenaren bij ruimtelijke ordening kwamen in de gemeente hebben we ze uitgenodigd voor een dorpswandeling. Toch heeft dat nog niet voor ons voldoende opgeleverd. We moeten iedere keer blijven uitleggen dat we echt een convenant met de gemeente hebben, een contract voor samenwerking. En nog steeds houdt de Gemeente zich niet aan die afspraak, heel teleurstellend. We blijven werken aan een verbetering in de verstandhouding

 • Radiostilte bij de gemeente

Op het vlak van de ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen is de relatie met de Gemeente te typeren als een radiostilte. Via medebewoners moeten we te weten komen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn en de Gemeente houdt zich weer niet aan de afgesproken procedures. Ook in de recente ontwikkeling van het centrumgebied wordt de bewonersvereniging helaas niet betrokken ondanks onze herhaalde handreiking en verzoek daartoe. Op die manier kunnen we straks niet anders dan achteraf formele inspraak procedures hanteren om ons dorpsbelang veilig te stellen. Heel jammer omdat overleg in onze optiek veel betere resultaten voor alle partijen oplevert. Voor alle duidelijkheid hebben we ons standpunt over de verdere industrialisering van het buitengebied naast het dorp op de website gezet. Dat daarover geen misverstand bestaat.

 Financieel verslag

publicatie bewonersvereniging 2016

 

publicatie geconsolideerd 2016

 

publicatie WMO 2016

kascie 2016