Programma 14 maart 2016

Agenda voor leden van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

 

Voor leden: 19.00 uur

  1.  Openingswoord
  2.  Notulen ALV 2015
  3. Jaarverslag  2015
  4. Financieel   verslag 2015
  5. Begroting  2016
  6. Kascommissie  en Nieuw lid kascommissie
  7. Decharge van het bestuur
  8. Aftredende  bestuursleden en voorstel nieuwe bestuursleden
  9. Rondvraag     
  10. Sluiting om 19.45

Pauze 19.45 – 20.00

Voor alle dorpsbewoners : 20.00

     11. Voorstellen van de dorpscoördinator Fleur Gaarthuis                  

      12. Marcel Meeuse (Veiligheidsbureau)

      13. Sander van den Hoogen (Brandweer)

      14. Nieuwe geluidmetingen en de aanpak van het lawaai door Paul Kersten

Afsluiting ca. 22.00 uur

 

Notulen ALV 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSVERENIGING

6 maart 2015 te Kerk-Avezaath

 

Aanwezige bestuursleden:

                                           Peter Thijssen, voorzitter

                                           Paul Kersten, secretaris (notulen)

                                           Aart Keij, penningmeester

                                         Jacob Dijk

                                          

Aanwezige leden:  8 leden

1.Openingswoord

De voorzitter (Peter Thijssen) opent de vergadering om 19.00 uur. Namens het bestuur heet hij de aanwezigen van harte welkom op de algemene ledenvergadering 2015 van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

2.Notulen ALV 2014

De voorzitter verwijst naar de publicatie van de notulen op de website van de vereniging. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, waarna de notulen met algemene instemming werden vastgesteld.

3.Jaarverslag 2014

De voorzitter ligt enkele aspecten uit het jaarverslag, gepubliceerd op de website, nader toe. Het convenant tussen de Bewonersvereniging en de Gemeente Buren leek wat te zijn vergeten bij de Gemeente, maar er is beterschap beloofd. Actueel is het overleg met wethouder Lautenbach, waar het convenant ook weer speelt. Het programma Zomer in Gelderland was een hoogtepunt in het afgelopen jaar voor het dorp. Met een snelle aanpak is een goed programma georganiseerd en een gevoel van saamhorigheid tot stand gebracht. Het mantelpunt is een jaar geleden van start gegaan en het is leuk te vermelden, dat de toneelvereniging er een verbeeldende rol bij heeft vervuld. Er is nog niet zoveel gebruik van de mogelijkheden van het mantelpunt gemaakt, wel is er aandacht door ontstaan voor een categorie mensen in ons dorp die vereenzamen en niet eens een mantelzorger hebben. Het dorpshuis heeft een werkplek aangeboden.

Naar aanleiding van de toelichting is er een vraag over de laatste stand van zaken betreffenden de WMO ontwikkeling. De voorzitter gaat kort in op de stand van zaken en de mogelijkheden die zich voordoen omtrent de zorghofjes.

Het jaarverslag wordt vastgesteld.

4.Financieel verslag 2014

De penningmeester Aart Keij licht het verslag 2013 toe en benoemt de belangrijkste punten. Er is door wat gedoe met de IBAN 250euro meer opgehaald dan begroot. Verder zijn de posten redelijk standaard in vergelijking met de voorgaande jaren.

Er is een vraag naar het WMO-budget in de begroting die de penningmeester beantwoord.

Er is een vraag hoe het zit als een vrijwilliger onkosten maakt en hoe dat in de subsidieregeling past. De hulpvrager betaalt de onkosten en niet via de subsidie. Daarover is met de vrijwilligers een duidelijke regeling getroffen.

5.Kascommissie

De kascommissie , die bestaat uit Roef de Wit en Henk Lubbers, heeft de boeken gecontroleerd en het ziet er perfect uit. De WMO-gelden zijn afzonderlijk in de boekhouding opgenomen. Er is een suggestie om een tweede persoon bij de bank te machtigen, naast de penningmeester. Er volgt een decharge onder dankzegging voor Aart Keij.

6.Nieuw lid kascommissie

Het reserve lid van de kascommissie heer Andernach schuift volgens de traditie door als lid van de commissie. Nieuw reserve lid wordt de heer de Wit

7.Begroting 2015

De penningmeester licht de begroting 2015 toe . Er is aandacht voor de overgang van de RABO- Fietstocht naar een aandeel in de Betuwe vanuit de Rabo, wat een aanpassing in de activiteiten betekent. Er is een vraag of de kosten voor de website niet te laag zijn, maar door vrijwilligerswerk pakt het zo uit.

De begroting wordt goedgekeurd.

8.Rondvraag en oproep bestuursleden. 

De voorzitter staat stil bij de komende periode, waarin verschillende bestuursleden gaan stoppen. De penningmeester gaat aftreden en er zijn ook ander bestuur mutaties te voorzien. Hij roept op voor nieuwe bestuursleden.

De heer de De Bruin vraagt naar de slechte kwaliteit van het Internet in het buitengebied. Het wordt steeds moeilijker een goede snelheid te realiseren. De suggestie aan de Bewonersvereniging is om hier een actiepunt van te maken om mee te denken en te beïnvloeden bij de Gemeente om hier meer werk van te maken. Wethouder van Alfen (in de zaal) geeft de stand van zaken bij de gemeente weer en zegt dat er een begin is gemaakt met en opwaardering, inclusief de buitengebieden. Maar gezien de kosten zal het nog wel een poos gaan duren, met name het buitengebied is erg kostbaar. Het gaat om een regionaal businessplan., waarbij het grootste probleem de vraagbundeling lijkt te zijn. Het wordt gefaseerd aangepakt door Glasnet en de bedrijvenvereniging. In het dorp zijn andere ondernemers en Uiterwaarde belanghebbenden.

Een andere vraag van de heer Hesselink gaat over de samenwerking met andere bewonersverenigingen. De Voorzitter licht de contacten toe in de Gelderse Vereniging voor Kleine Kernen en het uitwisselen van ervaringen binnen en buiten de Gemeente. De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath blijkt nogal voorop te lopen met activiteiten en de aanpak, waardoor we meer kennis doorgeven. Echte samenwerking is er nog niet zo.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 19.45 uur onder dankzegging naar de leden en de bestuursleden.

JAARVERSLAG 2015 Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

Bestuursactiviteiten.

 

Naast de reguliere –bijna – maandelijkse bestuursvergaderingen, waarin alle lopende en actuele kwesties besproken worden, zijn de volgende zaken te melden:

In 2015 heeft géén halfjaarsoverleg met de wethouder Sander van Alfen plaatsgevonden. Dat wordt door het Bestuur betreurd. Daarnaast werd in 2015 opnieuw vastgesteld dat de naleving van het convenant tussen de Gemeente en de Bewonersvereniging door de Gemeente – helaas ondanks herhaalde toezeggingen- nog steeds verbetering behoeft. M.a.w. het convenant lijkt in de praktijk een wassen neus te zijn.

De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath is een actieve vereniging die het burgerinitiatief en de burgerparticipatie niet schuwt. Het lijkt erop dat dit voor de Gemeente Buren nog steeds een onwennige situatie is.

Wèl is er een tussentijds overleg geweest met wethouder De Ronde, die tijdelijk de portefeuille van de afgetreden wethouder Lautenbach waarnam, over de diverse voorgenomen onroerend goedprojectontwikkelingen in Kerk-Avezaath.

In februari is een bijeenkomst van de VKK (Vereniging van Kleine Kernen) te Oene bezocht, waarbij de Provinciale verkiezingen centraal stonden.

En in november is het landelijke plattelandsparlement in Zutphen bezocht.

Er is een avond van de Gemeente Buren over het te voeren accommodatiebeleid bijgewoond.

Door een actieve benadering van de penningmeester, Aart Keij, is het aantal leden in het afgelopen jaar met 28 toegenomen, waardoor per ultimo 2015 het aantal leden 367 bedraagt, oftewel 66% van het aantal huishoudens in Kerk-Avezaath (het gaat hierbij om huishoudens die lid zijn van de Bewonersvereniging)!

Ook in 2015 is het weer gelukt om Het Avezaaths Nieuws 2 maal te laten verschijnen. De eindredacteur, Kees Kaarsemaker, heeft helaas aangegeven per 1 januari 2016 te stoppen met het eindredacteurschap.

Het Bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren!

Patricia van Kampen, bestuurslid, heeft in de loop van het verslagjaar aangegeven wegens gewijzigde privéomstandigheden terug te willen treden uit het bestuur. Haar vertrek wordt betreurd.

De website van de Bewonersvereniging is ook in 2015 druk bezocht.

Het aantal ”hits” bedroeg maar liefst 36.951!

Op het vlak van de ruimtelijke ordening is het voor de bewonersvereniging wel en druk jaar geweest. Er is veel energie gestoken in het zorghofjes-project. De “locatie Boudewijn” met een oppervlakte van ruim 2500 m2 in de kern van kerk Avezaath kent verschillende voordelen voor de Stichting Zorgcentra Rivierenland om hun uitgangspunt voor de bewonersdoelgroep met intensieve zorg te ontwikkelen. Met een actieve ondersteuning ( onder meer de bewoner enquête) vanuit de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath was het team vergevorderd in onze planvorming. Ook de eigenaar van de “locatie Boudewijn” “heeft zich achter de plannen gesteld en een actieve bijdrage geleverd aan de projectontwikkelingen, onder meer door het inzetten van een architect om het zorghofje vorm te geven. Helaas is sedert de laatste kabinetsformatie het nieuwe landelijke beleid van scheiden wonen en zorg van kracht geworden. De capaciteit van de lichte intramurale zorg (verzorgingshuizen) wordt afgebouwd. Ook op de zware intramurale zorg (verpleeghuizen) staat een capaciteitsstop. Het zorgbeleid kenmerkt zich door het uitgangspunt: ouderen zo lang als mogelijk is thuis, in de eigen woonomgeving laten wonen. Inmiddels is door verandering van wetgeving definitief vast komen te staan dat SZR in de toekomst geen uitbreiding van intensieve zorg kan plegen, omdat deze niet vergoed zal worden door het Zorgkantoor. Daarmee is de financiering voor het zorghofje voor intensieve zorg vanuit de rijksmiddelen feitelijk komen te vervallen. Samen met de SZR wil de Bewonersvereniging natuurlijk toch nog steeds de zorgbehoefte van onze doelgroep invullen. Nu is het plan om dat te doen via het Scheiden van Wonen en Zorg. SZR verhuurt dan zelfstandige appartementen aan deze zelfde doelgroep. Het bouwvolume van de nieuw te nieuw te bouwen zorg-appartementen verschuift dan ten opzichte van de plan-nen op de eerdere ontwikkelingslocatie, doordat er voor de woonzorg grotere eenheden nodig zijn. Dit alles leidde tot een nieuwe situatie, waarover nieuw overleg met de Gemeente Buren noodzakelijk is. Dit overleg is nu gestagneerd.

Het gemeentelijk initiatief van het Omgevingsplan Buren maakte het mogelijk om per kern enkele nieuwe groenprojecten te ontwikkelen. De Bewonersvereniging heeft de Gemeente verzocht hieraan met prioriteit deel te nemen en daardoor zijn er al in 2015 twee nieuwe projecten opgestart. Na enkele bewonersavonden wordt er gewerkt aan een nieuw Klompenpad en aan de verbetering van de rotonde bij de Avezathen. Wij verwachten dat in 2016 deze projecten gerealiseerd gaan worden.

Paul Kersten, Maartje Arntz, Will van Heuchten en Roos Ferdinandus hebben de 4e oogstmarkt voor ons dorp georganiseerd op de prachtige locatie Huis Teisterbant.

Dit keer waren de kramen niet alleen voor de verenigingen in ons dorp te huur maar voor iedereen uit Kerk-Avezaath. Om concurrentie te voorkomen hebben we er wel streng op toegezien dat de kraamhouders niet dezelfde producten zouden verkopen. Ook was de oogstmarkt wat eerder in het seizoen gepland, in de hoop dat we dan beter weer hadden dan de vorige jaren.

Het leek wel een beetje op een Engelse fair. Veel ruimte om wat rond te slenteren en voor de kinderen om rond te rennen. De kramen waren allemaal mooi versierd wat goed uitkwam tegen de achtergrond van het mooie landhuis. De pony’s stonden in de schaduw van de bomen te wachten op de kinderen die een ritje over het achterpad konden maken. Het Thee huis was opengesteld, waar Corrie van der Linde koffie en appeltaart verkocht.

In de kramen waren er appels en peren, sap en compote, plantjes, pannenkoeken, schilderijtjes, pompoenen, soep, kalenders van ons dorp, een wijnproverij met verkoop, houtendecoraties en speciaal voor de kinderen: de grabbelton, de oogstwerkjes van de basisschool, zelf broodjes maken en marshmallows bakken in een vuurtje, of een smoothie maken, pony rijden, pijl en boog van bamboe in elkaar knutselen om daarna te schieten op een baal hooi. En tussendoor was er een dansvoorstelling van de AGA.

De schatting is dat er zo’n 200 mensen de oogstmarkt bezocht hebben. Met veel dank aan de Familie van der Linde voor hun gastvrijheid.

Werkgroep WMO van de Bewonersvereniging Kerk- Avezaath
Verslag voor jaarverslag 2015

Samenvatting; het jaar 2015 staat in het teken van de aanstelling van een dorpscoördinator. We hebben daar een subsidie van ontvangen van de provincie Gelderland. De dorpscoördinator is( Fleur Gaarthuis) is per 1 oktober 2015 begonnen.

De werkgroep WMO is regelmatig bij elkaar geweest. Ook de vrijwilligers zijn in het voorjaar en het najaar bijeen geweest om ervaringen uit te wisselen. Het Mantelpunt is en blijft actief. De respons is echter bescheiden. Met de dorpscoördinator willen we de ondersteuning van de mantelzorgers en de inwoners die op zichzelf zijn aangewezen, een stimulans geven.

Leden van de werkgroep in 2015:
Joke Tjeerds, Lianne Tabbers, Henny Keij, Jan van Dijk, Jeroen de Korte, Peter Thijssen, Wim van der Hoorn. Alie Duisterhof (vanuit de STMR).


In 2015 is de werkgroep 8 keer bijen geweest. Steeds in het Dorpshuis. En wel op:
2 februari, 28 maart, 28 april, 29 mei(ingelast),1 juni, 3 augustus, 5 oktober, 7 december

2 vrijwilligersbijeenkomsten zijn gehouden op 11 mei en 9 november 2015. Met de vrijwilligers houden we op deze manier contact en wisselen ervaringen uit over de werking van het Mantelpunt.

 

Subsidie van de Provincie Gelderland voor de aanstelling van een dorpscoördinator

We hebben voor 5 maart 2015 op aangeven van Jan Cristiaans van de gemeente Buren een aanvraag kunnen doen bij de provincie Gelderland voor de aanstelling van een dorpscoördinator voor 1 jaar. Onder de noemer van “subsidieregels leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen 2015”. 75% wordt door de provincie gesubsidieerd en 25% moeten we zelf financiëren. Daar hebben we de lopende subsidiegelden van de gemeente Buren voor kunnen benutten. Op 19 mei 2015 heeft GS onze subsidieaanvraag ad € 17.718 toegewezen.

We hebben een profielschets opgesteld, een sollicitatiecommissie ingesteld en wervingsadvertenties uitgedaan via een flyer huis aan huis in de kern en in huis en huis bladen.

Per 1 oktober 2015 hebben we de dorpscoördinator kunnen aanstellen in de persoon van Fleur Gaarthuis. Kort daarna heeft zij zwangerschap-en bevallingsverlof opgenomen. Eind januari 2016 heeft zij de draad weer opgepakt.

Bemensing Mantelpunt: Vincent Boon en Johan van der Kant waren de contactpersonen van het eerste uur van het Mantelpunt. Johan is per 8 december 2014 gestopt en in de zomer van 2015 opgevolgd door Wim Hobé. Met de aanstelling van de dorpscoördinator- Fleur Gaarthuis- is Fleur het 1 e aanspreekpunt geworden van het Mantelpunt.

Infobijeenkomst op 22april in de Daverhof; met wethouder Sietske Klei –over de veranderingen in de Zorg en een medewerker van het Stib team over de werkwijze van Stib. Er waren zo’n 20 belangstellenden.


- Communicatie met de Dorpsbewoners; we hebben een nieuwsbrief uitgebracht voor de avond in de kantine van de Teisterbanders, op 22 april 2016. In de HAN is een stukje opgenomen over de toekenning van de subsidie voor de dorpscoördinator. Met de werving voor een dorpscoördinator hebben we ook gelijk kunnen laten zien waar het Mantelpunt in Kerk-Avezaath voor staat.

Oprichting van STib en nieuwssites vanuit de gemeente Buren
relevant voor de werkgroep WMO BV KA
STIB is in november 2014 opgericht. Het staat voor sterk in de buurt. Bij Stib werken algemeen maatschappelijk werkers (STMR), wijkverpleegkundigen (STMR), welzijnswerkers (Welzijn Buren), jongerenwerkers (Mozaïek Welzijnsdiensten), cliëntondersteuners (MEE Gelderse Poort) en
Wmo- en jeugdmedewerkers (gemeente Buren). Op 18 december 2014 is de samenwerking tussen deze organisaties officieel geworden met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Veel nieuws over WMO zaken in de gemeente Buren is te volgen op:
www.rivierenlandkanmeer.nl en www.stib.nl

Onderwerpen die we besproken hebben in de WMO werkgroep vergaderingen: ; diversen: plaatsen van een electronisch reclamebord voor Mantelpunt(niet doorgegaan; te duur), krantenartikelen; veranderingen in de zorg, dorpscoöperatie Nieuw Dortrecht-Drenthe, Coöperatie in Leende, Welzijn Buren, gesprek met beleidsmedewerkers gemeente Buren over het innovatiebudget van de gemeente Buren voor het sociale Domein 2015.

 

 

Financieel verslag 2015

jaarcijfers2015

 

balans2016

 

Verslag Kascommissie

 

kascie

Begroting 2016

begr